jaarverslag 2010

 

 

Het betreft hier het verslag over het verenigingsjaar lopende van januari 2010 t/m december 2010.

 

Een jaar waarin Galopia groeide en niet alleen qua ledenaantal maar ook bouwden we routine op. Het onderzoek in archieven, het opsporen van historische gegevens over ons Gulpen en ook het uitwerken en het smeden tot een leesbaar geheel werd in dit verenigingsjaar door leden van Galopia met volle overgave gedaan.

 

 

In onze eerste vergadering op 12 januari kwamen enkele plannen op tafel.

-   Besloten werd dat ook dit jaar weer 2 periodieken het daglicht zullen zien.

-   Natuurlijk moet er een lezing plaatsvinden. Het succes van de eerste lezing door pastoor Crutzen staat nog iedereen vers in het geheugen gegrift. We hebben een trend gezet, en we voelen ons aan de inwoners van Gulpen verplicht om ook in 2010 een lezing te organiseren.

-   En, een in eerste instantie overmoedig idee wordt geboren. Ons eerste boek zal in 2010 verschijnen. Het jubileum van 75 jaar Mariamonument mogen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een idee dat al na enkele minuten door de vergadering wordt aangenomen maar na 3 minuten realiseren we ons dat we een berg werk over ons hebben afgeroepen.

-   Ook werd in deze vergadering besloten om in de week hierop volgend een archief te bezoeken. Iedereen kan mee. In elke vergadering wordt een keuze gemaakt naar welk archief zal worden gegaan.

 

De tweede bijeenkomst wordt verschoven naar 10 februari i.v.m. het niet beschikbaar zijn van de vergaderzaal.

Op deze avond wordt er naar hartenlust gewauweld. Iedereen is serieus ook al noemen we het wauwelvergadering.

-   Het ledenaantal is sinds de oprichting gegroeid naar 25.

-   De balans van ons tweede periodiek wordt opgemaakt en we constateren dat we 133 exemplaren aan de man/vrouw hebben gebracht.

-   Over twee maanden verschijnt het derde periodiek. De onderwerpen hiervoor zijn al grotendeels uitgewerkt. Een luxe probleem doet zich voor in de vorm van een te kleine hoeveelheid pagina’s voor de geplande onderwerpen. Zelfs voor het 4e periodiek zijn al enkele onderwerpen in voorbereiding.

-   Van de gemeente Gulpen zijn drie pc’s ontvangen, die zijn door de voorzitter gerestaureerd en hij heeft al meer dan 800 items ingevoerd.

-   Eén pc staat bij de ‘Limburg winkel’ het vroegere VVV aan de Markt in Gulpen en hier draaien 135 glasplaatjes continu. Op deze glasplaatjes, een geschenk van Mevr. Herber staan afbeeldingen van Gulpen uit de jaren 1920 tot 1950.

-   De fotograaf Savelberg had vroeger een fotozaak aan de Rijksweg in Gulpen. Zijn zoon heeft een grote hoeveelheid dia’s aan Galopia overgedragen. Een waardevol bezit. Later zal hij nog eens bijna honderd foto’s overdragen via een USB-stick.

-   Veldkruisen. René Abels, bestuurslid heeft actie ondernomen om alle veld- en wegkruisen te fotograferen. Eén veldkruis dat aan Galopia is geschonken ligt in ons archief. Het is afkomstig van de Kampbron. Het zal voorzien worden van een verhaal en gegevens over het verleden en opgeborgen om in de naaste toekomst weer als Christelijk symbool dienst te doen langs ’s-Herens wegen.

-   Het boek over het jubileum van het Mariamonument neemt qua omvang serieuze vormen aan. De conceptvorm is gereed. Een voorwoord van de deken en een prijsvergelijk bij diverse drukkers zijn de activiteiten waarop nu wordt gewacht.

-   Plannen zijn in de maak om op tweede dinsdag van de maand, in de morgenuren enkele Gulpenaren uit te nodigen en met behulp van enkele foto’s op het projectiescherm het verleden in hun geheugen op te roepen.

-   Een lezing staat al gepland voor 23 maart. Het onderwerp is Kasteel ‘Neubourg’. Frank Hovens heeft vele publicaties over Neubourg op zijn naam staan. Hem zal worden gevraagd om op deze avond de bouwkundige geschiedenis van Neubourg uit de doeken te doen. De voorbereidingen worden uitgebreid besproken.

 

Op 9 maart wordt de jaarvergadering gehouden. Thema: 2009. Een uitgebreid verslag wordt hiervan gemaakt en aan ieder lid toegezonden. Tevens is het op onze internetpagina www.galopia.nl te lezen.

 

De lezing door Frank Hovens vindt plaats op 23 maart 2010.

De aanwezigen worden door de secretaris van Galopia, Jo SoMers verwelkomd. Van deze bijeenkomst is ook een verslag gemaakt (34 pagina’s). Het zou te ver voeren om deze aan dit jaarverslag te koppelen. Wel moet er worden vermeld dat het alweer, net als de eerste lezing een succes was. Iedereen wist van het bestaan van Neubourg maar deze gedetailleerde uitleg deed iedereen op het puntje van de stoel plaatsnemen.

 

Tijdens de wauwelvergadering van 13 april is de leiding in handen van onze vicevoorzitter, H. Vliex.

In sneltreinvaart passeren ook nu diverse punten weer de revue.

-   Het Mariaboek. De drukker is bekend, het Maastrichtse toeleveringsbedrijf. (MTB) In de pers is al melding gemaakt. Mede daardoor zijn al 116 exemplaren besteld. Het eerste exemplaar zal op 28 mei aan deken Clerx worden aangeboden.

-   Het derde periodiek is al grotendeels bij de bestellers aangeleverd. Positieve reactie komt al binnen.

-   De lezing is achter de rug en er wordt nagegaan welke plus- en minpunten er waren. Mensen hebben achteraf gehoord van de lezing en hebben nu spijt dat ze niet zijn gekomen. De opbrengst was bijna kostendekkend.

-   Periodiek 4 staat alweer in de steigers. Aan de top komen is moeilijk maar aan de top blijven kost zware inspanning.

-   Maatschappelijke stage door scholieren van de middelbare school. Dit wordt besproken en de plussen en minnen passeren de vergadertafel. Maar een besluit wordt niet genomen.

-   Verzekering. Is een vereniging als Galopia te verzekeren? Als er een historisch stuk verloren gaat door brand, diefstal e.d. is er dan een verzekering en wat is de premie en wat de vergoeding. Meestal zijn de stukken van een heemkundevereniging unieke stukken en onvervangbaar. De bank kan hierin geen oplossing brengen. Maar bij navraag blijkt dat de gemeente een WA verzekering heeft afgesloten voor alle verenigingen in Gulpen.

-   Contacten met de provincie. Eind 2009 werden we door de provincie benaderd om mee te werken aan de totstandkoming van een pagina over de historie van Gulpen. Venray is voorloper geweest. Er zijn veel vergaderuren in gaan zitten en de leden van Galopia worden op de hoogte gebracht. De fundamenten voor deze pagina zijn gestort maar het meeste werk komt nog. Het gebouw moet nog gebouwd worden. Dit moet op een speciale manier en kost enorm veel kennis en tijd.

-   Weg- en veldkruisen. René Abels is druk in de weer geweest om diverse kruisen te herstellen en vooral om ze te ontdekken. Velen zijn verstopt in het Limburgse groen. Hij krijgt medewerking van een groep die zal bestaan uit: Jan Zink, Leo Savelberg, de dames Savelberg en Coumans. Jef Meertens heeft nog enkele reserve kruisen en zal ook zijn medewerking verlenen.

-   De ‘internetpaginabaas’, Johan van de Walle vraagt om materiaal voor zijn, onze pagina.

 

Op 11 mei komen we al met enkele leden in de vroege ochtenduren in het clubhuys bijeen. Archiefdelen worden geordend.

-   Op 28 mei om 15.00 uur zal onze deken Clerx het eerste exemplaar van het mariabeeldje krijgen aangeboden. Dan zal de verspreiding plaatsvinden waar nog inzet van een aantal leden voor nodig is.

-   Het derde periodiek is afgewerkt

-   Het vierde periodiek is al ver gevorderd.

-   Veld- en wegkruisen. De zomer zorgt ook dat diverse kruisen gedekt gaan onder een laag natuurlijke begroeiing. Contact met de gemeente zal worden gelegd.

 

Op 2 juni vindt er een bestuursvergadering plaats. Ook hiervan willen we in dit jaarverslag enige punten vermelden.

-   De wegkruisen in het algemeen worden besproken. Giel Xhonneux zal het aanspreekpunt worden in deze. Op het kerkhof zijn regelmatig kruisen overbodig en deze zouden gebruikt kunnen worden om zeer oude en vervallen exemplaren aan veld- en wegen te vervangen.

-   De eerste reacties over het Mariaboek komen binnen en klinken positief.

-   De internetpagina is uit de lucht. Johan van de Walle probeert de schade te herstellen.

 

De ledenvergadering van 8 juni wordt door opvallend weinig leden bezocht. De tijd van het jaar kan natuurlijk een reden zijn.

-   Het Mariaboek.  Op 6 juni zijn al 235 exemplaren  afgenomen. 25 ex. zijn als relatiegeschenk weggeven tijden de presentatie. Op enkele plekken in Gulpen zijn boekjes in consignatie gegeven. Na een bepaalde tijd komen de boekjes terug of ze worden betaald aan Galopia. In de kloosterwinkel te Wittem, op de Gulpenerberg bij het restaurant worden boekjes verkocht. Rond het boekje is veel publiciteit geweest, in Gulp en Geul, in de Omroeper en op de lokale zender, Omroep Krijtland.

-   Het 4e periodiek. Er is weer een luxe probleem. We moeten een keuze maken uit de in voorraad zijnde verhalen.

-   Er is een speciale commissie gevormd voor de wegkruisen. Zij hebben al onderhoudsbeurten aan kruisen verricht. Zo heeft het missiekruis op de Gulpenerberg een schoonmaakbeurt ondergaan

-   Diverse mensen bieden Galopia foto’s ter leen aan. Dhr. Jules Albert en Jan Vliegen en zoon stellen ieder een groot aantal foto’s ter beschikking. Galopia zal deze inscannen en opslaan in eigen archief. Deze foto’s gaan natuurlijk terug naar de eigenaar.

-   De internet aansluiting in ons clublokaal is nog niet optimaal.

-   Ook met onze eigen internet pagina zijn er problemen. Johan van de Walle besteedt er erg veel tijd aan.

-   Diverse onderwerpen worden genoemd waaraan meer aandacht zou moeten worden besteed. Kastelen zoals Neubourg, Wittem, Carsveld en Groenendaal. Gebouwen in Gulpen die zich lenen voor historisch onderzoek zoals het poortje, gebouw van Dr. Ackens, Nederlands hervormde kerk, Synagoge, oude kerktoren. De molens in en om Gulpen zoals Neubourger papiermolen, Neubourger graanmolen, de molen van Roex, Groendaalsmolen, de veldmolen, de schorsmolen van Frings, De broekmolen in Slenaken.

-   Pompen in Gulpen. Op diverse plaatsen stonden in het verleden waterpompen in Gulpen. Het gespreksthema is: Zou het mogelijk zijn om een of meerdere pompen weer op de oude plek terug te plaatsen?

-   De kiosk in Gulpen is ook een idee waar veel historische verslagen van zijn gemaakt.

 

Op 13 juli is de volgende wauwelvergadering. In deze zomerperiode valt op dat er weinig animo is om in historische documenten te bladeren en ook om op een mooie zomeravond te vergaderen. De opkomst is laag. Maar er worden onder leiding van onze vicevoorzitter toch een aantal punten besproken.

-   De veldkruisen commissie doet weer uitgebreid verslag. Op diverse plaatsen zijn herstelwerkzaamheden door leden van de commissie maar ook door leden van de gemeente zijn werkzaamheden verricht.

-   Op 18 augustus zal er een lezing gehouden worden in het bejaardentehuis te Gulpen. Tijdens de vergadering wordt de vraag gesteld: Wie durft dat aan? Een grove planning wordt al gemaakt.

-   En in elke vergadering wordt iedereen uitgenodigd om in de derde week van de maand een archief te bezoeken, ook deze keer.

-   Door de lage opkomst wordt de suggestie gewekt om in de zomermaanden minder vergaderingen te plannen. Dit wordt in de volgende bestuursvergadering besproken.

 

Op 10 augustus zijn we weer bijeen om van gedachte te wisselen over de historie van Gulpen. We noemen ook dit een wauwelvergadering.

-   Natuurlijk is iedereen nieuwsgierig naar de voorgang van de verkoop van het Mariaboek. Ze zijn alleen maar positief te noemen. Steeds vaker wordt gesproken over een tweede druk. Maar dit zal financieel niet gemakkelijk te realiseren zijn. We vinden natuurlijk niet dezelfde sponsoren bereid om voor de tweede keer een bijdrage te leveren.

-   Een nieuw idee wordt geopperd. We hebben nogal wat kastelen in ons krijtland. Waarom verzamelen we niet zoveel mogelijk gegeven en maken daar een boekwerk van. Het idee wordt als zeer positief opgevat en er wordt meteen gestart met gegevens “op een hoop te vegen.”

-   Het vorderingen van het vierde periodiek wordt onder de loep genomen

-   De lezing op 18 augustus in het bejaardentehuis is definitief.

 

-   Lezing Heemkundevereniging Galopia voor herhaling vatbaar… zo begint eenverslagin de ‘omroeper’. Om tijd en fantasie te besparen heb ik deze tekst die door Joos Beckers werd verzonnen letterlijk overgenomen. Joos heeft het als volgt verwoord:  

De bezoekers in de aula hingen op woensdagmiddag 18 augustus 2010 aan de lippen van verteller Jo Somers…Op initiatief van Jeanny Van Loo was Heemkundevereniging “Galopia” uit Gulpen bereid gevonden een lezing met beeldmateriaal te verzorgen in aula “De Herberg”.

Jo Somers en Fons Meijs van “Galopia” hadden in de zaal een groot scherm geplaatst, de beamer ingesteld en toen kon de lezing van start gaan…Jo begon de middag enthousiast met een pracht verhaal over de geschiedenis van Gulpen. Daarna bediende de dorpshistoricus de laptoptoetsen zo dat er foto’s uit de tijd van toen op het grote scherm verschenen. Voor velen kwamen daarbij jeugdherinneringen vrij. Jo vertelde met behulp van microfoon wat er allemaal op de 100 oude kiekjes van Gulpen uit het begin van de vorige eeuw te zien is. Véél! Tussendoor las hij ook nog gedichten voor in het Gulpener dialect, geschreven door oud-Gulpenaar (wijlen) Albert Meertens.

Met de tweede microfoon vulde collega-dorpshistoricus Fons Meijs het commentaar van Jo Somers aan. Zeker toen het dit jaar verschenen boekje over H.Maria op de Gulpenerberg ter sprake kwam. De heren van Galopia namen ruim de tijd om het 75-jarig jubileum van het Mariamonument toe te lichten. Tijdens de pauze bleek dat er nog lang zou worden nagesproken over het oude Gulpen. Het hoogtepunt werd bereikt in het laatste half uur van de voorstelling. Toen werden namelijk veel groepsfoto’s getoond van zomaar wat verenigingen uit Gulpen. Bij herkenning werden spontaan namen genoemd van mensen die op de foto’s stonden. De naam van Miel (Witte) Alberts werd daarbij het meest genoemd. Moeiteloos werden vele namen opgesomd. Uiteraard werden die gegevens prompt genoteerd door de heren van Galopia. Na afloop kwamen de avonturen uit de jeugd bovendrijven…Uiteraard speelden de bewoners in die jeugdverhalen een grote rol, vaak genoeg een hoofdrol.

De voorstelling duurde twee uur. “We hebben nog nooit zo’n hoge beloning gekregen. We hadden – zo was duidelijk zichtbaar - heel veel mensen blij en gelukkig gemaakt. Uren later waren de mensen nog aan het vertellen over “hun” verleden…Zachtjes, op de tenen, zijn we weggegaan, een druk discussiërende groep van bewoners achterlatend. Heerlijk toch!” aldus een tevreden Jo Somers. Het idee van Jeanny Van Loo om de bewoners van het Dr. Ackenshuis weer eens een gezellige middag te bezorgen was hiermee volledig geslaagd. Zij had aan “Galopia”gevraagd een lezing te verzorgen over het verleden van Gulpen. “Dat zullen de bewoners beslist interessant vinden. Zij hebben immers dát verleden zelf meegemaakt”, zo legde Jeanny uit waarom zij met dit verzoek op de proppen was gekomen. “Galopia”op haar beurt was even enthousiast en zo kwam dus een onvergetelijke middag tot stand.

De medewerkers van Galopia begonnen hun verhaal met uitleg over het ontstaan van de ‘vlek’ Gulpen. De vereniging heeft in korte tijd (slechts twee jaar) al heel wat historisch materiaal hierover verzameld. De middag werd geopend met een overzicht. Een schenking van mevrouw T. Herber-Alberts (lid van Galopia) zorgde ervoor dat heemkundevereniging de gelukkige eigenaar werd van meer dan 100 glasplaatjes met daarop prachtige foto’s van Gulpen uit een ver verleden. Zoals gezegd, deze foto’s werden tijdens de lezing op het scherm getoond.

Nog weken erna genoten de bewoners met volle teugen van deze kiekjes, want deze herinneringen uit hun jeugd werden nog geregeld getoond op het tv-scherm van het Dr. Ackenshuis. Met deze lezing heeft heemkundevereniging Galopia gegarandeerd veel vrienden gemaakt. Funs & Jo bedankt!

 

Op 31 augustus wordt wederom een bestuursvergadering afgewerkt.

-          In deze bijeenkomsten wordt door de voorzitter die tevens de geldelijke zaken afhandelt een overzicht gegeven van de financiële toestand van Galopia. We mogen ons gelukkig prijzen met deze gang van zaken. En reden temeer om op deze ingeslagen weg voort te gaan.

-          De software die we momenteel gebruiken om onze gegevens mee op te slaan is verre van ideaal. Daarom wordt het besluit genomen om geschiktere software te kopen.

-          Het nut van een beamer wordt duidelijk bij de lezing in het bejaardentehuis. Een eigen apparaat zou nuttige dienst kunnen doen. De financiële toestand van de vereniging laat het toe om een eigen beamer aan te schaffen.

-          Matthieu Hupperts, een bewoner van het Dr. Ackenshuis hielp tijdens de lezing mee om meer dan 20 exemplaren aan de man en/of vrouw te brengen. Waarvoor hartelijk dank.

-          Hoe wordt de samenstelling van de boekjes over kastelen?

-          Rondleidingen door Gulpen. Een nieuw idee ziet het daglicht. Een kartrekker voor dit project is al gevonden.

 

Op 14 september wordt weer een ledenvergadering gehouden. Ook op deze vergadering kunnen gasten aanwezig zijn (gasten zijn mensen die geen lid van de vereniging zijn) maar deze hebben geen stemrecht.

-          De opkomst is hoog. Voor enkele leden is het een zware opgave om naar het clubhuys te komen. Voor hen wordt dan ook een gespreksnotitie van elke wauwelvergadering gemaakt.

-          De wandelingen door Gulpen worden verder besproken. Piet Hegger en Ron Jetten zullen in eerste instantie een plan uitwerken en dat later in een volgende vergadering tonen.

-          Mariamonumentenboek. Er wordt een overzicht gegeven van het aantal verkochte exemplaren. Minder dan 100 exemplaren zijn er nog over. Van enig succes mag al gesproken worden.

-          De 4e periodiek. De stand van zaken wordt besproken en het vervolg. O.a. Wie gaat ze op de huisadressen bezorgen. Een tijdlijn wordt uitgezet.

-          Een waardevolle discussie wordt gevoerd. Abonnees lezen ons verhaal en hebben geen of weinig achtergrond informatie. Wij als ‘oude rotten’ hebben veel info opgedaan tijdens de bezoeken aan archieven en het lezen in oude vergeelde literatuur. Als we een verhaal schrijven moeten we dat doen vanuit het gezichtspunt van de abonnee.

-          Ook ons vijfde periodiek wordt al onder de aandacht gebracht. Sponsoren moeten weer worden binnengehaald.

-          Er wordt aandacht besteed aan de financiële veiligheid van onze vereniging.

-          In het begin van het bestaan van onze vereniging kregen we in het totaal 4 computers van de gemeente. Eén exemplaar plaatste we bij het VVV. Deze ging stuk, en we plaatste een 2e exemplaar. Ook dit sneuvelde. In ons clubhuis stond nog een exemplaar dat ook na korte tijd onherstelbaar vastliep. De vergadering is van mening dat we moeten overgaan tot de aanschaf van een nieuw exemplaar.

-          Onlangs werd een Microsoft Office pakket aangeschaft, zodat Galopia nu over een uitgebreide versie van Word, Exel, PowerPoint en OneNote kan beschikken.

-          De vergadering is het eens met het besluit van het bestuur om ook een beamer aan te schaffen.

-          Op 17 september is een bijeenkomst belegd met (oud) bewoners van het Kapelaan Pendersplein. Doel: Informatie te verzamelen over deze zeer oude plek van Gulpen.

 

In oktober wordt op de 12e weer een wauwelvergadering gehouden. Hierin worden onder andere de volgende punten besproken:

-          De reacties op ons vierde periodiek zijn positief.

-          De inzendingen voor ons vijfde periodiek worden besproken.

-          Kasteel Wittem wordt als eerste nader beschreven. Er zijn al heel wat gegevens bijeen geveegd.

-          De nieuwe computer is aangeschaft en onze deskundigste op dit gebied, onze voorzitter heeft hem gebruiksklaar gemaakt.

-          Wegkruisen. Giel Xhonneux geeft een uitgebreid verslag over de wegkruisen.

 

9 November is weer een dag waarop een aantal leden ter vergadering komen en waarin we het een en ander bespreken. o.a.:

-          Als eerste dienen de weg- en veldkruisen als discussiepunt. In de krant is een artikel verschenen over een kruis dat onherstelbaar is vernield. Door het afmaaien van overtollig groen is ook een gedeelte van het gietijzeren kruis vernield. Een dader is moeilijk aanwijsbaar. Een suggestie in die richting zorgt alweer voor een nieuw artikel. De commissie zal proberen een nieuw kruis te plaatsen. Doordat dit nieuws in de krant verscheen heeft Peter Coumans al gezorgd voor een nieuw kruis

-          In een andere publicatie in dezelfde krant werd aandacht aan enkele monumenten besteed. Dit naar aanleiding van een gesprek dat de voorzitter en de secretaris hadden met onze Burgemeester drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar. Onze vereniging is van mening dat het oorlogsmonument bij Eijs en ook het Monument op het Kapelaan Pendersplein aan een opknapbeurt toe zijn.

-          Van het 4e periodiek zijn nog 50 exemplaren over.

-          De wandelingen door het natuurschoon en langs historische gebouwen in Gulpen is al grotendeels uitgewerkt door Ron en Piet. Deze wandelingen zullen in zeer nauwe samenwerking met het VVV plaatsvinden.

-          Bordjes plaatsen bij historische plekken. Dit plan staat nog altijd in de planning.

-          Het plan voor een lezing. De schutterijwereld in zijn totaliteit wordt genoemd. Er zal wat veldwerk worden verricht.

 

Op 14 december wordt onze laatste vergadering gehouden.

-          De financiële situatie van de vereniging komt als eerste ter sprake met een geruststellend resultaat.

-          Volgens het huishoudelijk reglement zal de voorzitter en één bestuurslid aftredend zijn. Tijdens de komende jaarvergadering zal dit ter stemming worden gebracht. Er wordt nog steeds gezocht naar een persoon die het financiële gedeelte voor zijn rekening wil nemen.

-          Een schema over de geplande vergaderingen in 2011 heeft iedereen toegezonden gekregen.

-          Het thema van de lezing is definitief. De schutterswereld met als onderdeel de schutterij St. Hubertus Gulpen. Met deze vereniging zal contact worden opgenomen of zij ook een gedeelte van de lezing voor hun rekening kunnen nemen.

-          Veldkruisen commissie. De voorzitter van deze commissie Giel Xhonneux geeft een uitgebreid verslag. Hij heeft een uitgebreide administratie gemaakt van alle in Gulpen staande kruisen. Ook zijn alle kruisen op de foto vastgelegd.

-          Rondleidingen door Gulpen. Er is een gesprek met het VVV geweest en er zal nog een gesprek plaatsvinden met de beheerder van de Zwarte Ruiter.

-          Onder leiding van onze voorzitter is al een grote hoeveelheid ‘materiaal’ verzameld over kasteel Wittem. Een ruwe versie is ook al gereed. Er zal ook contact met de nieuwe eigenaren worden opgenomen.

-          De verkoop van het Mariamonumentboek is gestaag blijven doorgaan zodat we nu in de fase komen dat ´op=op´ heel dicht bij komt.

-          Een nieuwe kascontrole commissie wordt in het leven geroepen.

-          De stichting Open Monumenten dag is op zoek naar een jaarlid. Een jaarlid is nodig omdat in 2011 deze dag in Gulpen zal plaatsvinden. Eensgezind wordt Jo SoMers hiervoor aangewezen.

-          Aan de samenwerking met de provincie is een einde gekomen. De hardware is weer teruggeven.

 

Dit jaarverslag zou je met een beetje fantasie ook naslagwerk kunnen noemen. Wil je iets opzoeken dan kan dat door middel van dit iets te ruim uitgevallen verslag. Toch ik heb niet de illusie gehad compleet te zijn. Ik heb getracht mijn liefde voor de vereniging niet onder stoelen of banken te steken. Ik hoop hiermee medeleden net zo nieuwsgierig te maken naar het verleden als ik ben. Ook samen zullen we nooit volledig kunnen zijn. Bedenk wel dat vandaag, morgen alweer gisteren is. Als we ’s-morgens de krant inkijken lezen we geschiedenis, lezen we verleden. Bestaat er überhaupt een nu? Gaat toekomst direct over in verleden?

 

Ik liep langs de Gulp en dacht aan mijn jeugd. Als inwoner van Gulpen ben je minstens één keer in je leven in de Gulp gevallen. Meestal als kind. Je wilde de bal niet verloren laten gaan, en verloor het evenwicht. Bij het vangen van  Stekelbaarsjes, “Koelköp” en Elritsen ging je een stap te ver.

Maar van de week toen ik in gedachten langs de Gulp liep bedacht ik dat je nooit twee keer in dezelfde Gulp kunt vallen. Als ik er uitklim en ik zou er meteen weer inspringen kom ik nooit in hetzelfde water terecht. De tijd gaat voort. Het ontstaan van geschiedenis is niet tegen te houden.

 

Gulpen, 22 februari 2011

De trotse Secretaris

Jo SoMers.