jaarverslag 2012

Heemkundevereniging

Galopia

Jaarverslag 2012.

Het betreft hier het jaarverslag over het verenigingsjaar lopende van januari 2012 t/m december 2012.

               

                   Ook in dit jaar werden weer vele activiteiten ten uitvoer gebracht. Om maar enkele te noemen:

                   -          7 wauwelvergaderingen;

                   -          3 ledenvergaderingen;

                   -          1 jaarvergadering;

                   -          4 bestuursvergaderingen.

                   -          9 keer maakten we een afspraak om een van de archieven te bezoeken.

                   -          1 lezing werd er gehouden.

 

               Achter de schermen werd hard gewerkt en dat resulteerde in de volgende publicaties:

                  -          7e periodiek in april;

                  -          8e periodiek in oktober;

                  -          De Kroniek van Kasteel Neubourg.

 

               Overige activiteiten:

                 -          Het plaatsen van een herdenkingsplaquette van WO II aan de Deken Schneidersstraat.

                 -          Het gidsen in het Park van Kasteel Neubourg tijden de Open monumentendag      

                 -          Een lezing op 8 mei in het bejaardentehuis.

 

In de wauwelvergaderingen worden de vooraf geagendeerde punten doorgenomen maar de vrijheid blijft om tijdens de bijeenkomst een gedachtegang ter tafel te brengen. Hieronder een opsomming van de vele punten die wel of niet geagendeerd ter sprake werden gebracht.

                    -          In de wauwelvergadering van 10 januari bespraken we o.a.

 1. De Historische wandelingen die het afgelopen jaar (2011) hebben plaatsgevonden zijn een succes geweest. Natuurlijk kunnen er nog verbeteringen worden aangepast. Piet Hegger, Joos Beckers en Giel Xhonneux (reserve) zijn de gidsen voor 2012.
 2. De Website krijgt een nieuwe beheerder Jan Somers. Om deze pagina optimaal te maken moeten enkele richtlijnen worden vastgesteld. Vooral de indeling van de weg-, veld-, boom-, oorlogs-, herdenkings- en ongevallenkruis vraagt om meer duidelijkheid. Ook de technische kant zal nog verbeterd moeten worden.
 3. Ons 7de periodiek. Een oproep om de kant en klare artikelen aan te leveren en een einddatum worden genoemd.
 4. De penningmeester meldt dat al vele leden hun contributie hebben gestort op de rekening van Galopia.
 5. Als laatste wordt besproken hoe men zich moet wapenen wil men een archief bezoeken.

                   -       In de wauwelvergadering van 14 februari bespraken we o.a.

 1. De kascontrolecommissie heeft haar werk gedaan en zal tijdens de jaarvergadering hun bevinding uitbrengen.
 2. Twee leden zijn de komende jaarvergadering aftredend t.w. Giel Xhonneux en Jo SoMers. Beide verlengen hun zittingsperiode.
 3. Een oproep van Jan Somers, de website beheerder, om ondersteuning.
 4. Het ‘blauwe’ kruis bij de camping op de Gulpenerberg vraagt om een grondige onderhoudsbeurt. Grote delen ervan zijn aan vervanging toe.
 5. Bij de nieuwbouw ‘Cour de Galoupe’ hebben de bewoners het idee geopperd om ook hier een kruis te plaatsen. Giel Xhonneux heeft nog enkele kruisen in voorraad. Fons Bessems is in deze de initiatiefnemer.
 6. René Abels zal het initiatief nemen om het comité te vragen om diverse kruisen in Gulpen van een ‘Paasversiering’ te voorzien.
 7. Een dringendere vraag dan in de vorige vergadering wordt gesteld door de penningmeester om de contributie te voldoen. Enkele leden hebben aangegeven wegens drukke werkzaamheden niet meer als lid van Galopia te kunnen fungeren. Wel willen zij de periodieken blijven lezen.
 8. De voorzitter geeft inzicht in de hoeveelheid voorraad aan items voor het periodiek die op de plank hebben plaatsgenomen.
 9. De historische wandeling van het afgelopen jaar wordt geëvalueerd.
 10. Periodiek over kasteel Neubourg. De afgelopen maanden is veel materiaal hiervoor aangeleverd. De voorzitter wordt hiermee overstelpt.
 11. Op 18 maart, de sterfdag van Ferdinant van Plettenberg, zal een wandeling rond kasteel Wittem worden georganiseerd. Het initiatief gaat uit van de huidige eigenaar van kasteel Wittem: Ronald de Mey.
 12. Jo SoMers is tevens lid van de openmonumentendagvoorbereidingscommissie. Het thema van de Open monumentendag is: “groen van toen”. Jo belooft dat hij iedereen op de hoogte zal houden.

-          Op 13 maart vond de jaarvergadering plaats. Ze werd druk bezocht en had als jaarvergadering eigen agendapunten zoals de statutair aftredende secretaris en één bestuurslid worden weer herkozen

 1. De kascontrolecommissie doet verslag en de bevindingen zijn oké.
 2. De voorzitter/penningmeester doet verslag van de financiële situatie van de vereniging.
 3. Maria-monument 75 jaar. Het verzadigingspunt bij onze lezers lijkt bereikt en is het toeval of niet dat het samenvalt met de mededeling uitverkocht?
 4. De geschiedenis van Kasteel Wittem. Van dit boek is de voorraad geslonken tot enkele exemplaren. Een herdruk zal worden overwogen.
 5. De financiële situatie is mede door de verkoop van de hierboven genoemde boeken en de periodieken tevredenstellend.
 6. Een nieuwe kascontrolecommissie wordt gekozen en de personen zijn: De heren Hegger en Meertens.
 7. Het penningmeesterschap zal geleidelijk aan worden overgedragen aan de heren Troisfontaine en Frijns.
 8. Een discussie over de doelstelling van onze vereniging leidt ook tot tevreden resultaten.
 9. De voor het komende verenigingsjaar geplande activiteiten worden ter sprake gebracht. Dit zijn o.a.2 periodieken, De geschiedenis van Kasteel Neubourg verwerken tot één kroniek. Een lezing op 8 mei voor de vrijwilligers in het bejaardenoord.
 10. 2013, ons eerste lustrum, welke bijzondere activiteit plannen we?
 11. Het ontwerpen van een logo komt ter sprake.
 12. Onze opbergruimte wordt langzaam maar zeker te klein. Nadenken over een oplossing.
 13. Het graf van ‘de Sjielp’ zal worden geadopteerd

               -          De lezing vond plaats op 20 maart en had als titel: “Gulpen één eeuw geleden”. 

  de zaal, ‘het gulpener bierhuys’ was tot de laatste stoel bezet. ondanks dat wij afspraken dat de toegang gratis was deden vele bezoekers een ‘duit in het zakje’. Het onderwerp leidde tot veel discussiestof.

de lezing begon met wereldnieuws van één eeuw geleden. het vergaan van de titanic, de geboorte van eva braun, tevens het geboortejaar van anton koolhaas.

dan volgde de burgerlijke stand van gulpen, verkiezingen in gulpen, enz. enz.

ondanks het feit dat er geen meer dan 100-jarigen in de zaal aanwezig waren veroorzaakten de verhalen

toch veel 'oh ja' en 'ja, wètste noch' reacties?  ook dit jaar was onze lezing weer een gebeuren dat bij vele

toehoorders herinneringen opriep.

-          Op 10 april waren we weer bijeen om een wauwelvergadering te houden en we spraken o.a. over:

 1. Er werd uitgebreid nagepraat over de gehouden lezing.
 2. Het 7e periodiek is van de persen gerold. We zijn erg kritisch op ons eigen werk.
 3. Historische wandeling. Er moet nog een keuze worden gemaakt uit de aanbiedingen die de afgelopen weken zijn binnengekomen.
 4. Ook nu weer ruim aandacht aan archiefbezoek.
 5. Onze internetpagina is weer verder vervolmaakt mede dankzij onze beheerder Jan Somers.
 6. De versiering van de veld- en wegkruisen heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden.
 7. Het adopteren van het graf van de Sjielp kreeg veel media-aandacht.
 8. Voorstellen, discussie over de activiteit t.g.v. ons eerste lustrum.
 9. Mevr. Bessems heeft een eerste aanzet gemaakt voor ons logo.
 10. Vraag: Wie was de man die de bijnaam ‘D’r Blietz’ met zich mee droeg.
 11. De kroniek van Neubourg. Dit wordt weer een ‘dikke pil’. De Finishing touch ontbreekt nog.

-          Op 8 mei vindt de 4e wauwelbijeenkomst plaats met onder anderen de volgende onderwerpen:

 1. Nabespreking van de op 8 mei gehouden activiteiten ter beloning van de inzet van de vrijwilligers. Deze vond plaats in het bejaardenhuis. Piet Hegger en Joos Beckers verzorgden voor de goed ter beende zijn vrijwilligers een uitgebreide en Giel Xhonneux een verkorte maar niet minder interessante voor de minder validen. Een groep die wandelen niet als hobby hebben of dat niet wilden of konden, mochten in een zaal plaatsnemen. Fons Meijs en Jo Somers vertoonden filmfragmenten en foto’s uit de grijze oudheid en verzorgden deze van commentaar. Na afloop was er alleen lof voor het vertoonde programma.
 2. Historische wandeling. De aanloop gaat nog gepaard met opstartproblemen, maar al doende leert men.
 3. Jan Somers roept op om materiaal voor onze pagina aan hem te sturen.
 4. Het penningmeesterschap zal definitief worden overgenomen door Frijns en Troisfontaine.
 5. De weg- en veldkruisen werden ook dit jaar weer op voortreffelijke wijze versiert door de fam. Coumans, Savelberg en Akkermans.
 6. Lustrumactiviteiten passeren de revue. Geen definitieve keuze kan nog worden gemaakt.
 7. Kroniek van Neubourg. De voorzitter heeft weer op voortreffelijke wijze de gegevens in boekvorm weten te verwerken. Nog een spelfoutenspeurtocht zal moeten plaatsvinden.
 8. Er wordt een oproep gedaan naar foto’s van de heer Larik, lagere school en de heer Phillippens kapelaan in Gulpen.
 9. ULO en MULO wat is het verschil?
 10. We discussiëren over de mogelijke uitbreiding van ons verenigingsverblijf.
 11. Op 9 september is Open monumentendag. Een oproep voor gidsen die op deze dag bezoekers willen rondleiden door de tuin van Kasteel Neubourg.

-          Op 12 juni werd een officiële ledenvergadering afgewerkt.

In deze bijeenkomst werden een aantal agendapunten ter sprake gebracht. T.w.

 1. De financiële situatie wordt tot in details uit de doeken gedaan. We zijn, financieel gezien een gezonde vereniging.
 2. Het Mariaboek heeft de status van ‘uitverkocht’ bereikt. We denken ook dat het verzadigingspunt bij onze lezers is bereikt. De voorraad van ‘De Kroniek van kasteel Wittem’ neemt ook sterk af. Van Periodiek nr. 1 zal weer een nieuwe voorraad worden besteld bij de drukker.
 3. Er zijn drie leden die zich met uiteenlopende reden geen verlenging van hun lidmaatschap wensen. Ze blijven wel nog abonnee.
 4. Periodiek nr. 8 is in voorbereiding.
 5. Logo. Er wordt driftig aan gewerkt.
 6. Lustrum. Activiteiten en hun haalbaarheid worden besproken.
 7. De kroniek van kasteel Neubourg is in conceptvorm gereed. De broodnodige perscommunicaties hebben al plaatsgevonden die ertoe hebben geleid dat de voorverkoop al op gang is gekomen.
 8. Restauratie van het H. Hartbeeld aan het Kapelaan Pendersplein. Galopia wil hier haar schouders onder zetten. Een eerste informeel gesprek heeft al met de burgemeester en wethouder plaatsgevonden.
 9. Het oppimpen van de etalages van leegstaande winkelpanden. De voorzitter heeft een onderhoud gehad met de burgemeester hierover. We gaan aan de slag.
 10. Het plaatsen van een herinneringkruis in de Heesel houdt ook de gemoederen binnen de vereniging bezig. De vraag wordt gesteld: Waarom is er in Gulpen geen herinneringteken van de bevrijding 13 september 1944, WO II? Een nieuw voorstel krijgt al vorm.
 11. Het Jodenmonument aan de Dorpsstraat. Ook hierover wordt druk gediscussieerd. Wie weet de namen van de Joden die werden afgevoerd uit Gulpen? Werden ze allen in Gulpen geboren? Vele vragen komen naar voren. Weer een item?
 12. De opbergmogelijkheden van ons ‘archief’ raakt langzaam maar zeker uitgeput. Een discussie over de mogelijkheden elders wordt gevoerd.
 13. De veldkruisen. Er is één kruis dat dringend aan restauratie toe is. Het ‘blauwe’ kruis bij de camping bij Berghem. Hout en verf heeft de voorzitter al in huis gehaald. Wie assisteert, wordt er geroepen.
 14. Stichting veebelangen St. Brigida werd opgeheven. En tijdens onze laatst gehouden lezing boden de heren Wiel Souren en Wiel Lips Galopia 100 euro aan. Hun stichting is opgeheven en zij waren van mening dat Galopia prachtig werk verricht. Brengt dit misschien een van de leden op het idee om een artikel te wijden aan de doelstelling van deze stichting.

-          Op 10 juli 2012 kwamen diverse gespreksthema’s aan de orde tijdens onze wauwelvergadering. Enkele, maar dan in verkorte weergave zijn hieronder aan het papier toevertrouwd.

 1. Het wegkruis bij de camping te Berghem komt ter sprake. En na korte tijd blijkt dat er het een en ander is ondernomen. De voorzitter heeft het corpus plus hout verwijderd. Nieuw materiaal ingekocht en op maat gezaagd. De secretaris heeft het van verf voorzien. Het kruis is in de bodem ‘omarmd’ door de wortels van de boom waartegen het is geplaatst. De deskundigheid van gemeentemedewerker Funs Wijnen zal hiervoor worden ingeroepen.
 2. Het H.Hartbeeld. De firma Moonen – Wanders heeft een gedetailleerde prijsopgaaf gemaakt die als gespreksonderwerp diende bij een bespreking met de verantwoordelijke mensen van de gemeente Gulpen.
 3. De herinneringsplaquette aan de Tweede Wereldoorlog krijgt definitieve vormen.
 4. Het oppimpen van de etalages van leegstaande panden. Tot nu toe is er maar één mogelijkheid en dat is het uitstalraam van herenkledingzaak van Loo.
 5. Het Jodenmonument aan de Dorpsstraat. Mia Nijsten en Fons Meijs zijn hier druk mee bezig.
 6. Embleem, een herkenningsteken of een symbool van Galopia. Hieraan wordt nog hard gewerkt.
 7. De historische wandeling. Een wisselend succes. De vrije keuze van de wandelaar in het bestellen van een versnapering bij “het Poortje” is als positief ervaren.
 8. De website. De leden wordt gevraagd om zeer kritisch te kijken en eventueel nieuwe items aan te voeren.
 9. Eerste lustrum. De haalbaarheid van het eerste voorstel wordt in twijfel getrokken maar gelijk ontstaat een nieuw voorstel dat opnieuw zal worden bekeken.
 10. Deelname van Galopia aan de Open Monumentendag. Enkele leden van Galopia hebben zich als gids aangemeld om op 9 september als gids te fungeren tijdens een rondleiding door het kasteelpark van Neubourg. Op 21 augustus zal dhr. Habets tekst en uitleg geven over de aanleg van de Engelse tuin van het kasteel.
 11. Heemkundevereniging Galopia blijkt een vraagbaak te zijn geworden als het gaat over informatie uit het verleden. De vraag om het houden van een lezing komt herhaaldelijk voor. Het instemmen is een kwestie van seconden maar het voorbereidend werk kan vele dagen in beslag nemen.
 12. Periodiek nr. 1 is met 100 exemplaren aangevuld.

-        Op 11 september staat een ledenvergadering gepland. Omdat onze vaste vergaderlocatie niet beschikbaar is wijken we uit naar gasterij ‘De Poort’ aan de Rosstraat. Aan onderwerpen was ook deze keer geen gebrek.

 1. De leegstaande etalage van modezaak van Loo aan de Looierstraat is voorzien van oude prenten van Gulpen. Regelmatig staan mensen te kijken die aan de hand van de foto’s herinneringen naar boven halen uit lang vervlogen tijden.
 2. Ons derde boek: De Kroniek van Neubourg. Voor de opening van de Open Monumentendag op 9 september werd het eerste exemplaar aangeboden aan Claudia en Mathijs Dassen en aan Wethouder Franssen. Daarna volgt de rondleiding door het park van het kasteel. Hieraan namen meer dan 900 mensen deel. Het dubbele aantal was mogelijk geweest. Maar de veiligheid gebood dat er maar een beperkt aantal mensen de wandeling door het park tegelijk konden doen. Bij de uitgang van het park konden de wandelaars kennismaken met de uitgaven van Galopia. Voor een uitgebreid verslag zie de officiële notulen van 11 september.
 3. De herdenkingsplaquette. Deze zal op 12 september worden onthuld door de burgemeester.
 4. H. Hartbeeld. Middels publicaties en een schrijven aan diverse instanties is al een bepaald bedrag binnengekomen. De komende maanden zullen worden gebruikt om het financiële gat te vullen.
 5. Het 8ste periodiek ik in conceptvorm gereed.
 6. Een verzoek van het IVN is binnengekomen. Sjef Meertens zal namens Galopia dit proberen af te handelen.
 7. Het boek over een van de bewoners van kasteel Wittem, Ferdinant van Plettenberg, geschreven door Luc Wolters is ook via Galopia te verkrijgen.
 8. De website groeit gestaag.
 9. Historische wandeling. Iets meer reclame zou misschien tot een groter deelname aantal kunnen leiden.
 10. Weg- en veldkruisen. Te Ingber t.o. de Putsteeg zal een nieuw kruis worden geplaatst. Het ‘blauwe’ kruis is weer in ere hersteld. De tekstplaat van het Missiekruis zal aandacht krijgen.
 11. Kroniek van Neubourg. Nog steeds stromen nieuwe gegevens over het kasteel binnen.
 12. Onthulling plaquette. De schutterij heeft toegezegd.
 13. Een oproep om een foto van de Wilhelmina boom wordt geplaatst.

-          Op 9 oktober 2012 waren we weer bijeengekomen voor onze wauwelbijeenkomst. Het zou een gedenkwaardige vergadering worden. Het trieste bericht bereikte ons dat Godfried Bormans was overleden. Hij was een van onze trouwste leden. Om hem te eren namen we één minuut stilte in acht. We waren in gedachten bij hem.

 1. Het IKL dat door Sjef Meertens werd bezocht, vraagt of wij klusjes hebben die een laag budget verlangen en die zij voor ons willen uitvoeren.
 2. Gedenkbomen. Er zijn in Gulpen diverse bomen die voorzien zijn van een herinnering.
 3. Herdenkingsplaquette. Het was een uitstekend idee, dat getuige de vele mooie complimenten die ons bereikten.
 4. H. Hartbeeld. Er is al een mooi bedrag binnengekomen. Maar er is nog meer nodig.
 5. Kroniek van Neubourg. We zijn aan de laatste exemplaren bezig. We hebben een nieuwe serie in bestelling. Tevens komen nog steeds nieuwe ‘oude’ gegevens binnen over de historie van het kasteel.
 6. Periodiek nr. 8. De drukker verwerkt momenteel onze bestelling.
 7. De website is weer bijgewerkt met de gebeurtenissen van afgelopen maand.
 8. Diverse nieuwe projecten worden genoemd.
 9. De historische wandeling trok tot nu toe iets minder wandelaars.
 10. De mogelijke activiteiten rond het bereiken van ons eerste lustrum worden doorgesproken.
 11. Lezing 2013. Ze krijgt als thema: ‘De middenstand in Gulpen in de ’50 en ‘60 jaren van de vorige eeuw.’
 12. Ons archief puilt momenteel uit. We kregen enkele plakboeken met de geschiedenis van de toneelvereniging Timpandora. Twee weken geleden kreeg Jan Somers van Fit Bormans kranten die een tijdsbestek bestrijken van één heel jaar, te beginnen op 10 mei 1940, de dag dat de Duitsers Nederland binnenvielen.

-          Op 13 november 2012 werd de laatste wauwelvergadering voor dit jaar gehouden.

 1. We maakten een serie foto’s tijdens de onthulling van de herdenkingsplaquette. We lieten een serie daarvan afdrukken. Nu zijn we nog op zoek naar de namen van de oud militairen. Wordt vervolgd.
 2. De verspreiding van het 8ste periodiek heeft inmiddels plaatsgevonden. Opmerkingen stromen binnen.
 3. De voorraad van de Kroniek van Neubourg is weer aangevuld met 300 nieuwe exemplaren.
 4. Jodenmonument. Achter de schermen wordt driftig gezocht naar gegevens van de mensen die ten gevolge van dit onderdeel van het oorlogsgeweld hun leven lieten.
 5. Het 9de periodiek. De voorbereidingen worden in gang gezet.
 6. Fons Meijs en Piet Hegger zullen de lezing met als thema de middenstand in de 50er jaren van de vorige eeuw ten uitvoer brengen op 27 maart 2013.
 7. Jubileumjaar. Een bezoek aan Eben Emael.
 8. Logo Heemkundevereniging Galopia. Er worden weer enkele suggesties genoemd.
 9. Gedenkbomen. Er zijn nog enkele onduidelijkheden.
 10. Internetpagina. Oproep aan de leden om hun voorstellen aan Jan Somers.
 11. De historische wandeling. Piet Hegger doet verslag.
 12. Galopia is gevraagd om een expositie te houden in de kloosterbieb van Wittem in 2014 ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. Dit zijn van deze ‘simpele’ vragen die een enorme inspanning vragen. In verband met de tijdnood moeten deze vraag negatief beantwoorden.

          -          De laatste ledenvergadering in 2012 wordt op 11 december gehouden.

 1. H. Hartbeeld. De afgelopen maanden is van enkele instanties en ook van particulieren geld op de rekening van Galopia gestort. Er zijn ook nog enkele toezeggingen bij. Wij moeten eerst een rekening tonen alvorens we het beloofde geld krijgen. Van de gemeentelijke overheid is ons 7000 € toegezegd terwijl wij zelf ook 3000 € toevoegen. Het punt nadert dat we de opdracht moeten geven aan Moonen – Wanders.
 2. De onthullingstreefdatum van de plaquette bij het Jodenmonument is 4 mei. Maar er zijn nog enkele punten die een bespreking verlangen.
 3. Kroniek van Kasteel Neubourg. Een oproep om zich aan te melden om de binnengekomen nieuwigheden over ons kasteel te verwerken.
 4. Periodiek nr. 9. Hier moeten we ook een commissie voor in het leven roepen.
 5. Een volgende mogelijkheid om een boek uit te geven. We werken achter de schermen door en als we een definitief plan hebben zullen we ermee naar buiten treden.
 6. Het bijwerken van het archief. Hub Vliex en Gerard Wannet gaan samenwerking aan om dit arbeidsintensieve gebeurtenis tot een goed einde te brengen.
 7. Bidprentjes. Frans Troisfontaine neemt dit op zijn schouders.
 8. Kascontrolecommissie. De heren Meertens en Hegger zullen deze functie op zich nemen.
 9. De functie van penningmeester zal verdeeld worden over Frans Troisfontaine en Wiel Frijns. Bij de Kamer van Koophandel en met de Rabobank moeten nog afspraken worden gemaakt.
 10. OMD. Als beloning voor de inzet werd aan de leden die de functie van gids hebben waargenomen door de gemeente Gulpen een exemplaar van de Kroniek van kasteel Neubourg gefinancierd. Deze mensen besluiten unaniem dat het geld in de kas van Galopia mag gestort worden.
 11. Jubileumjaar. Besloten wordt dat een bezoek aan Eben – Emael met een hapje en een droogje definitief wordt.
 12. Logo. Op elke vergadering zal dit onderwerp ter sprake worden gebracht.
 13. Uitreiking vrijwilligersprijs. Op 7 december werd het bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst in Simpelveld. Een samenkomst die door de gemeente Gulpen in samenwerking met de Rabobank werd verzorgd. Vol verwachting reisden de voorzitter en secretaris af. Jan Somers reisde mee als ‘Persgalopiaan. Het werd door hem op de foto vastgelegd en geplaatst op onze internetpagina. Een tiental Gulpener locaties worden door mensen vertegenwoordigd die de veld- en wegkruisen onderhouden. Gezamenlijk krijgen zij 1500 €. Cris Willems zal deze 10 groepen tot een eenheid smeden om samen iets te ondernemen. De rekening van deze activiteit zal dan aan de Rabo-bank worden gestuurd. Giel Xhonneux, Leo en Maureen Savelberg, Gerda en Peter Coumans, René Abels en Margriet Ackermans zijn de mensen van Galopia die zich in het verleden intensief hebben beziggehouden met het onderhoud van deze weg- en veldkruisen. Een plaquette bevind zich in ons archief.
 14. De foto’s in de etalage van van Loo zullen worden vervangen door een aantal nieuwe.
 15. Zoeaven. Op het ‘oude’ kerkhof hangt een plaquette van een Gulper Zoeave. Een foto zou iets meer aandacht kunnen trekken. Wordt aan gewerkt. In het parochiezaaltje hangt een foto.
  1. Medailles. Onlangs werden door Hub Vliex twee medailles aan het archief toegevoegd. Navraag bij defensie leverde waardevolle informatie op. Er worden momenteel gegevens verzameld zodat er een verhaal om heen kan worden geschreven. Hebben deze penningen iets met de historie van Gulpen te maken zullen we het niet nalaten een publicatie hieromtrent op schrift te zetten.

Dit verslag is misschien iets aan de ruime kant maar dat heeft ook zijn voordelen. Het kan als naslagwerk worden gebruikt. Wil je meer van het onderwerp weten neem je de officiële notulen erbij.

Gulpen, 5 maart 2013

Jo SoMers

Secretaris Heemkundevereniging Galopia.