jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017.

 

Het jaar 2017 was een jaar waarin wij toonden als vereniging erg flexibel te zijn. We schoven met de vergaderdata, wij wisselden van vergaderlocatie en dergelijke.

 

Bestuur

Het werd steeds duidelijker dat we een aanvulling van bestuursleden zouden kunnen gebruiken. Het afgelopen jaar bleek weer dat vele werkzaamheden door enkele personen moet worden ten uitvoer gebracht. En deze activiteiten zouden we het liefst nog willen uitbreiden. Ideeën zijn er voldoende. Enkele van deze werkzaamheden: het schrijven van de verhalen voor onze periodieken en het samenstellen van deze 2 verhalenbundels per jaar kost veel tijd. Het bezorgen van deze periodieken. Het aanbellen bij de vele lezers van onze verhalen, om de 5 euro te incasseren. Het inbrengen van de bidprentjes in ons elektronisch archief.

Het onderhoud van onze internetpagina is grotendeel overgedragen aan Piet Lemmens.

 

Bezoeken aan archieven.

Van de mogelijkheid om diverse archiefopbergruimtes, RHCL en/of Rijckheyt te bezoeken wordt weinig gebruik gemaakt. Terwijl daar de geschiedenis is te vinden van ons verleden. Want wij moeten heden deze geschiedenis uit het verleden ontcijferen om de toekomstige bewoners van ons mooi Limburg ervan te overtuigen dat onze voorouders en wij deze geschiedenis tot stand hebben gebracht. We mogen trots zijn op “Ons Limburg”.

 

Vergaderen in combinatie met een lezing.

Een vergadering bestaat meestal uit het afwerken van enkele agendapunten. Wij voegden tijdens een van onze ‘wauwelvergaderingen’ en item toe: Een geschiedkundig verhaal vertellen door één van onze leden over een typisch Gulpener geschiedkundige gebeurtenis. Onze secretaris stelde een verhaal samen over de geschiedenis van de oude verdedigbare toren die in later tijden als kerktoren heeft dienst gedaan. Ook werd voorgesteld om de bezoekers van onze vergaderingen niet alleen door leden te laten bijwonen. Maurice Stevens hield een lezing over de kadastrale registers bij onderzoeken naar huizen, percelen en eigenaren. Het parochiezaaltje, onze toenmalige en ook nog onze huidige vergaderruimte was tot de nok toe gevuld. Heemkundeleden van andere Heemkundeverenigingen kwamen ook naar deze interessante voordracht.

 

Archiefruimte

Ons archiefruimte bestaat uit een kleine kamer in de Toeristenkerk. De timpaan zou worden gesloopt en de Toeristenkerk zou in de toekomst als verenigingsgebouw gaan functioneren. Maar dan moest eerst nog een verkooptransactie plaatsvinden tussen de stichting van de Toeristenkerk en de gemeente Gulpen. Deze kerk werd verkocht aan de gemeente en het besteden van deze ruimte zal geschieden door een bestuur dat grotendeels zal bestaan uit het vroegere bestuur van de kerk. De sloopwerkzaamheden van de timpaan gaan door terwijl de kerk steeds meer ongeschikt raakt als verenigingsgebouw. Aan het einde van ons verenigingsjaar is de timpaan verdwenen en de kerk blijkt steeds meer ongeschikt te zijn. Maar als de kerk verbouwd wordt zullen wij in de problemen geraken. Daarom hebben wij aan het college van B&W een brief gestuurd waarin wij onze problemen hebben verwoord.

We hebben ook getracht om in het gemeentehuis een ruimte te kunnen betrekken. We krijgen wel steeds het antwoord van de wethouder dat het geen probleem is maar een definitieve toewijzing werd ons nog niet toegezegd. Een gesprek met dhr. Leqeur, een van de bestuursleden van de bibliotheek heeft plaatsgevonden, maar geen eindresultaat opgeleverd. Tevens heeft een gesprek met een vertegenwoordiger van de Gemeente Gulpen plaatsgevonden. Zijn toezegging was: We zullen jullie niet op straat laten staan. Maar een definitieve oplossing was er niet.

 

 

Vergaderruimte

De vergadering van 9 mei moesten we laten vervallen omdat de Leeuw van Vlaanderen niet (meer) beschikbaar was. Als tussenoplossing kozen we om de ledenvergadering 13 juni in de Toeristenkerk te houden. Daarna gingen we op zoek naar een meer definitieve vergaderlocatie. Het parochiezaaltje werd hiervoor het meest geschikt geacht. Als tussenoplossing kozen we ook voor ‘De Zwarte Ruiter’. Hier is het probleem dat op de vergaderdinsdag de locatie gesloten is.

 

Historische herinneringsplekken in Gulpen.

Tijdens een lezing over ‘Waterpompen in Gulpen’ door het IKL overhandigen wij ons plan over het plaatsen van een waterpomp in de Dorpsstraat. Op de plek waar in het verleden ook een waterpomp heeft gestaan. Ons voorstel zal worden meegenomen in de plannen die worden gemaakt voor ‘het op de schop gaan’ van de Dorpsstraat.

 

Weg- en Veldkruisen.

In de Paasweek werden de weg- en veldkruisen weer van een versiering voorzien. Omdat ook het deskundig bestuurslid zich heeft moeten terugtrekken hebben de dames Meijs en Somers zich aangemeld om deze versieringen te maken en aan te brengen. Zij zullen gesteund worden door de dames Hartmans en Bormans

Een van deze kruisen, aan de Beversbergweg werd vernield. Onze ‘persman’ Jan Somers zorgde voor de nodige publicatie hierover. Jef Goessens uit Eijsden melde zich spontaan met één voorwaarde: hij deed het gratis. De medewerkers van de gemeente zorgden voor het verwijderen van de betonnen voet. Het kruis werd nadat het weer hersteld was naar de garage van Wiel Frijns gebracht. Daar werd het geschuurd en opnieuw geverfd en daarna weer op de plaats in een nieuwe betonnen blok geplaatst. Pierre Nijsten en René Abels boden meteen hun hulp aan. We hebben Jef Goessens een cadeau gegeven voor zijn spontane reactie.  

René Abels reist momenteel langs de veldkruisen en pleegt met professioneel gereedschap deskundig onderhoud.

In Ingber bij de heer Lipsch staan nu drie kruisen. John Ubachs (gemeente Gulpen) kocht een kruis van Chris Willems. John schonk dit kruis spontaan aan HKV Galopia.

 

Lezing

Plannen werden gemaakt en ten uitvoer gebracht om in de zomer een lezing te geven over de tijd dat het Katholiek geloof en het Protestantisme in strijd met elkaar waren. Locatie: Paddock.

Een lezing over de oude weerbare toren werd naar de zomer van 2018 verschoven.

 

Plaquettes.

Er zijn nog diverse plekken waar een gedenkplaat zou kunnen worden aangebracht. Bij de muur tussen De Looier en het Kruidvat kwam een plaquette ter herinnering aan de leerlooierijen die hier hebben gestaan. Bij het Kappitelshof. De plaquette bij de Julianaboom op de Markt kreeg een gedenkplaat die een maatje groter is. Wijlre heeft ook drie 3 plaquettes geplaatst. Aan de Gronselenput A2, bij de schuilkelders A3, en een waar de Galg heeft gestaan A2. Deze laatste  is een gevolg van een samenwerking van Heemkunde Wijlre en Gulpen, formaat A3. Ideeën zijn er nog genoeg.

Voor de ‘drie koppen’ op de markt wordt ook een plaquette ontworpen.

 

 

Publicaties.

Ook ons vierde boek, de Jodenkroniek blijkt een succes. Ook hier staan we nog open voor een volgend exemplaar. Onderwerp?

Periodiek 17 en 18 veroorzaken net als alle anderen, positieve reacties.

Het plaatsen van groepsfoto’s en de vraag naar de namen van de geportretteerden. 

 

Jaarlijks uitstapje.

Een bezoek aan het HCL. We kregen een rondleiding door de ruimtes waar de kilometers archiefmateriaal ligt opgeborgen. Truus Roks deed dit voortreffelijk. Daarna werd in de naast het HCL gelegen Bisschopsmolen een lekker stuk vlaai gebakken van speltmeel samen met een kop koffie genuttigd. Terug in Gulpen werd het avondeten genuttigd bij “De Griek” in Gulpen. Het vervoer werd onderling geregeld.

 

Promotie Schaapvelt. We kregen van een van onze leden, Kees Schaapvelt het bericht dat hij op 12 oktober a.s. om 14 uur hoopte te promoveren aan de universiteit van Maastricht op een proefschrift getiteld Bestuur en bestuurders van Nedermaas, 1794-1814, met bijzondere aandacht voor het kanton Wittem/Gulpen. Natuurlijk waren we met een aantal leden aanwezig.

 

Ondergrondse tunnels in Gulpen.

Onze secretaris ontdekte door zijn veelvuldig bezoek aan archieven dat er stukken bestaan die er op wijzen dat er onderaardse verbindingsgangen in Gulpen bestaan. Harry Dries nam dit onderwerp op en ging op zoek naar bewijsstukken. Hij schreef er een van vele foto’s voorziene stuk over dat in periodiek 18 is gepubliceerd.

 

Aanwinst archief.

Joop Delissen bezorgde ons een groot aantal videobanden waarop Gulpen te zien is o.a de Nacht van Gulpen. Mia Nijsten zette al deze banden om op DVD. Een aanwinst.

 

Tienjarig bestaan van ons Heemkundevereniging Galopia.

Een commissie is momenteel bezig met een plan te maken voor deze gebeurtenis.

 

Toponiemen.

Op 21 november organiseren wij een wauwelvergadering met een speciaal karakter. Onderwerp: Kadaster.

Wij, heemkundefanaten zoeken regelmatig naar deze kaarten en naar gegevens die erbij vermeld worden. Maar dan komen de vragen: Waar en hoe moet ik zoeken? We zochten al geruime tijd om deze storende drempel te verlagen.

Maurice Stevens heeft  vele jaren zijn vrije tijd opgeofferd om meer kennis en kunde te verzamelen over dit onderwerp. Hij bood zich aan om een PowerPointpresentatie te tonen die ons meer inzicht zou geven in de mogelijkheden die er zijn om kadasterkaarten te vinden en om gegevens hierover op te zoeken. Tijdens de presentatie gaf Maurice een uitgebreide toelichting die ons allen nog nieuwsgierig maakten.

De vergadering werd niet alleen door leden van Galopia bezocht maar ook door kennissen en  familieleden en door collega’s van andere Heemkundeverenigingen. De zaal was ‘tot de nok toe’ gevuld.

 

Tot zover een samenvatting van een aantal bijzonderheden die wij als heemkundevereniging ten uitvoer brachten.

 

Gulpen, 1 maart 2018.

Jo SoMers

Secretaris Heemkundevereniging Galopia.