jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018.

 

Het jaar 2018 was een jaar dat voor onze vereniging geschiedenis schreef. Onze oprichtingsdatum is geweest op 17 oktober 2008. Dus 2018 was een jubileumjaar. In dit verslag een samenvatting van enkele agendapunten die het afgelopen jaar de volle aandacht kregen in onze vergaderingen. De hele jaarverslag uit het jaar 2018 is verdeeld in onderwerpen. Voor details kunt U de verslagen zelf raadplegen.

 

Archiefruimte. Ons archiefmateriaal was al enkele jaren opgeslagen in de Toeristenkerk. Maar deze ruimte moesten we verlaten omdat de hele kerk zou worden verbouwd. We drongen aan bij de gemeente Gulpen.

Wij overlegden met de heer Herberichs (Projectmanager, afdeling beleid en projecten Gemeente Gulpen – Wittem) en maakten een plan. We kregen een ruimte “op de zolder” van het gemeentehuis toegewezen. We kregen twee dagen (25 en 26 juni)  om deze verhuizing te voltooien. Enkele leden maakten een plan en samen met een medewerker van de gemeente die de chauffeur van een van de gemeentevrachtauto’s is werd de klus in één uur voltooid. Dit tot grote verbazing van de heer Herberichs. Alles is weer in de kasten opgeborgen en eveneens zijn in de computer de plaatsen vermeld waar de stukken precies liggen. Na een oproep in diverse weekbladen om enkele mensen zo ver te krijgen dat ze het drukke opbergwerk mee helpen verrichten is er een groepje ontstaan dat dit werk verricht. Zij moeten wel vooraf hun namen doorgeven, dit in verband met de veiligheidregels in het gemeentehuis.

Aanwinst archief.

Joop Delissen bezorgde ons een groot aantal videobanden waarop Gulpen te zien is o.a de Nacht van Gulpen. Mia Nijsten zette al deze banden om op DVD. Een aanwinst.

Bezoek aan archieven.

Jo van der Meij, archivaris van beroep heeft de archiefstukken van de Gulpener Bierbrouwerij gearchiveerd. Mevr. Rutten nodigt ons uit om op 26 januari om 16 uur in het brouwlokaal een inventarislijst in ontvangst te nemen Een gedeelte van de archieven bleven op de zolder van een van de gebouwen van de Gulpener. Wij mogen deze achtergebleven archiefstukken inkijken. De overige stukken zijn overhandigd aan het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht

Van de mogelijkheid om diverse archiefopbergruimte, RHCL en/of Rijckheyt te bezoeken wordt nog steeds weinig gebruik gemaakt.

Bestuur

Het werd, ook het afgelopen jaar, steeds duidelijker dat we een aanvulling van bestuursleden zouden kunnen gebruiken. Het bleek weer dat vele werkzaamheden door enkele personen moet worden ten uitvoer gebracht. En deze activiteiten zouden we het liefst nog willen uitbreiden. Ideeën zijn er voldoende. Enkele van deze werkzaamheden: het schrijven van de verhalen voor onze periodieken en het samenstellen van deze 2 verhalenbundels per jaar kost veel tijd. Ook het  bezorgen van deze periodieken. Het aanbellen bij de vele lezers van onze verhalen, om de 5 euro te incasseren. Het inbrengen van de bidprentjes in ons elektronisch archief kost ook uren “vrije tijd”.

Het onderhoud van onze internetpagina is grotendeel overgenomen door Piet Lemmens.

Plaquetten

Het plaatsen van “gedenkplaten” kreeg een vervolg toen we de geschiedenis van de “drie koppen” die op de markt staan te weten kwamen. Hier werd een gedenkplaat geplaatst. En bij de vroegere remise aan de tramweg en op de plek waar vroeger de varkensmarkt werd gehouden, Kapelaan Pendersplein.

Als laatste werd op de muur van het appartementencomplex aan de Kiebeukel op de plaats waar vroeger de MULO en de ULO waren een plaquette geplaatst. Bij de muur tussen De Looier en het Kruidvat kwam een plaquette ter herinnering aan de leerlooierijen die hier hebben gestaan. Bij het Kappitelshof in Ingber. De plaquette bij de Julianaboom op de Markt kreeg een gedenkplaat die een maatje groter is. Wijlre heeft ook drie 3 plaquettes geplaatst. Aan de Gronselenput A2, bij de schuilkelders op A3 formaat, en waar de Galg heeft gestaan op A2 formaat. Deze laatste  is een gevolg van een samenwerking van Heemkunde Wijlre en Gulpen.

Weg en veldkruisen.

In de Paasweek werden de weg- en veldkruisen weer van een versiering voorzien. Omdat ook het deskundig bestuurslid zich heeft moeten terugtrekken hebben de dames Meijs en Somers zich aangemeld om deze versieringen te maken en aan te brengen. Zij werden gesteund worden door de dames Hartmans en Bormans

Een van deze kruisen, aan de Beversbergweg werd vernield. Onze ‘persman’ Jan Somers zorgde voor de nodige publicatie hierover. Jef Goessens uit Eijsden melde zich spontaan met één voorwaarde: hij deed het gratis. De medewerkers van de gemeente zorgden voor het verwijderen van de betonnen voet. Het kruis werd nadat het weer hersteld was naar de garage van Wiel Frijns gebracht. Daar werd het geschuurd en opnieuw geverfd en daarna weer op de plaats in een nieuwe betonnen blok geplaatst. Pierre Nijsten en René Abels boden meteen hun hulp aan. We hebben Jef Goessens een cadeau gegeven voor zijn spontane (re)actie.  

René Abels reist momenteel langs de veldkruisen en pleegt met professioneel gereedschap deskundig onderhoud.

In Ingber bij de heer Lipsch staan nu drie kruisen. John Ubachs (gemeente Gulpen) kocht een kruis van Chris Willems. John schonk dit kruis spontaan aan HKV Galopia.

René Abels kreeg assistentie van onze burgemeester Nicole Ramaeker – Rutjens. De echtgenote van onze voorzitter nam ook deel aan deze activiteit. Uiteraard was de pers nieuwsgierig. De gemeente zorgde ook voor publiciteit. Deze activiteit vond plaats op 8 augustus  

Leopold Boers is de assistent van René Abels. En samen zullen ze de veld- en wegkruisen onderhouden.

Vergaderen, de wijze waarop.

We vergaderen 11 keer per jaar. Na tien jaar wordt het eentonig. Wij besloten om de “wauwelvergaderingen” een andere naam te geven: “overlegvergadering”.  En een andere inhoud.

Historische herinneringsplekken in Gulpen.

Tijdens een lezing over ‘Waterpompen in Gulpen’ door het IKL overhandigen wij ons plan over het plaatsen van een waterpomp in de Dorpsstraat. Op de plek waar in het verleden ook een waterpomp heeft gestaan. Ons voorstel zal worden meegenomen in de plannen die worden gemaakt voor ‘het op de schop gaan’ van de Dorpsstraat.

De viering van ons tien jarig bestaan

Aan het begin van 2018 werd gestart met het gezamenlijk bespreken van het 10 jarig bestaan van onze vereniging. Hoe zouden we dat kunnen organiseren? Dit item verscheen als agendapunt bij elke vergadering. Er werd een speciale commissie in het leven geroepen die op 8 mei samen met het bestuur van Galopia gingen samen zitten om de plannen te bespreken. De commissie bestond uit Piet Lemmens, Peter van Amelsfoort en Piet Hegger. Thema: Jeugdjaren herleven; activiteiten ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum. Naast een activiteit voor de leden van de heemkundevereniging Galopia, zijn er een drietal activiteiten bedoeld voor alle inwoners van Gulpen en andere geïnteresseerden, te weten:

1) Modeshow met kleding uit vroeger jaren op zaterdag 20 oktober in Schenkerij Belge

2) Nostalgisch Bal met levende muziek op zondag 21 oktober in zaal Galouppe

3) Presentatie van oude tot zeer oude foto's en filmpjes op enkele locaties in de kern Gulpen

Het aantal bezoekers aan de modeshow had niet meer moeten zijn anders hadden we de deur moeten sluiten want ook in deze ruimte geldt “vol=vol”. De ‘Dansavond’ werd minder bezocht maar omdat er een dansclub uit Maastricht op bezoek kwam was ook hier het aantal naar tevredenheid. De muziek die door dhr. van Loo werd verzorgd was geslaagd. De leden van de commissie wisten een groot aantal sponsoren over te halen om een bijdrage te leveren. De financiële boekhouding hierover werd door onze penningmeesters uitgewerkt en hieruit bleek dat de opbrengst en kosten in ons voordeel doorsloegen m.a.w. meer opbrengst dan kosten. Heel veel dank aan het comité die de organisatie verzorgde.

Boekenvoorraad. De voorraad boeken over Neubourg werd aangevuld.

Periodiek nr. 19 & 20.

Het hele verenigingsjaar worden verhalen geschreven en bij onze voorzitter ingeleverd. Wij noemen dat: “op de plank gelegd”. Op deze manier kan onze voorzitter, Fons Meijs, onze deskundige eindredacteur een keuze maken zodat elk periodiek een gevarieerde inhoud krijgt. Als het periodiek is samengesteld dan zijn er een aantal personen die er een wedstrijd van maken om het geschrevene te onderzoeken op spel- en taalfouten. Tenslotte wordt er van elk periodiek en elk verhaal een verkorte versie gemaakt die op onze internetpagina komt te staan.

Deze twee periodieken werden weer vakkundig gevuld met verhalen over de geschiedenis van Gulpen.

De volledige serie periodieken kosten 45 i.p.v 50 euro.

Lezingen

Plannen werden gemaakt en ten uitvoer gebracht om in de zomer van 2018 een lezing te geven over de tijd dat het Katholiek geloof en het Protestantisme in strijd met elkaar waren. Locatie: Paddock.

Op 24 oktober gaf Piet Hegger samen met onze voorzitter een lezing geven in het Dokter Ackenshuis. Thema “Middenstand in de jaren vijftig”. 

Op 10 oktober, 19.00 uur door onze voorzitter een lezing in het Sophianum aan oud personeelsleden van deze schoolgemeenschap. Thema: Neubourg. Plaats van handeling: De eerstkomende vergader- datum is 8 januari 2019. Deze avond zal gebruikt worden voor een lezing. Kees Schaapveld zal deze voor zijn rekening nemen.

De overige vergaderdata zullen blijven staan maar we zullen proberen ze een andere inhoud te geven. Eén voorbeeld: We hebben meerdere groepsfoto’s maar vele namen ontbreken. De agenda van deze bijeenkomst zal dan bestaan uit enkele belangrijke mededelingen en een discussie over de namen van de geportretteerde. Op deze manier zou het ook een item kunnen zijn om in elk periodiek een of meerdere foto’s te plaatsen met de gevonden namen. Als lezers dan de overige niet gevonden namen weten te noemen dan kan dat weer in een volgend periodiek worden geplaatst. Daardoor ontstaat een discussie tussen schrijver en lezer van een periodiek onderdeel. 

Maurice Stevens hield afgelopen jaar een lezing over de kadastrale registers bij onderzoeken naar huizen, percelen en eigenaren. Het parochiezaaltje, onze toenmalige en ook nog onze huidige vergaderruimte was tot de nok toe gevuld. Heemkundeleden van andere Heemkundeverenigingen kwamen ook naar deze interessante voordracht. Wij, heemkundefanaten zoeken regelmatig naar deze kaarten en naar gegevens die erbij vermeld worden. Maar dan komen de vragen: Waar en hoe moet ik zoeken? We zochten al geruime tijd om deze storende drempel te verlagen.

Maurice Stevens heeft  vele jaren zijn vrije tijd opgeofferd om meer kennis en kunde te verzamelen over dit onderwerp. Hij bood zich aan om een PowerPointpresentatie te tonen die ons meer inzicht zou geven in de mogelijkheden die er zijn om kadasterkaarten te vinden en om gegevens hierover op te zoeken. Tijdens de presentatie gaf Maurice een uitgebreide toelichting die ons allen nog nieuwsgierig maakten.

De vergadering werd niet alleen door leden van Galopia bezocht maar ook door kennissen en  familieleden en door collega’s van andere Heemkundeverenigingen. De zaal was ‘tot de nok toe’ gevuld.

Jaarlijks uitstapje

Dit vond plaats door een bezoek te brengen aan de Romeinse Catacomben in Valkenburg. Woensdag 17 oktober werd als datum vastgelegd. In Gulpen bij restaurant Neubourg konden we om 19.00 uur aan tafel plaatsnemen.

AVG.

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe ver zijn wij als vereniging? Er is een voorlichting geweest die door drie leden is bezocht. De voorzitter heeft naar aanleiding van een pagina die er door de overheid op internet is gezet een verhaal aan onze internetpagina toegevoegd. In ons periodiek zullen we ook enkele regels toevoegen.

 

Tot zover een samenvatting van werkzaamheden van onze Heemkundevereniging Galopia. Deze zijn niet compleet. Mocht U meer willen lezen, kijk dan in de notulen die gemaakt zijn van de vergaderingen.

 

Secretaris van Heemkundevereniging Galopia.

Jo SoMers.