jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019.

Een jaar waarin wij iets andere manier van vergaderen toepasten. We kregen veel groepsfoto’s. Maar de namen van de geportretteerde en de jaartallen waarin deze foto’s zijn gemaakt ontbraken. Stapelen in ons archief zonder deze gegevens erbij te noteren heeft weinig waarde. Wij werkten een idee uit dat tijdens een vergadering als voorstel werd genoemd. Een vergadering zodanig in diverse dag- en weekbladen publiceren dat niet alleen de leden naar onze ‘overlegvergadering’ zouden komen maar ook Gulpenaren die nieuwsgierig zijn naar de foto’s en of zij ook één van de geportretteerde zijn. Wij organiseerden twee vergaderingen waarin we via een PowerPointpresentatie de groepsfoto’s toonden aan de aanwezigen. Door het uitdagend commentaar dat onze voorzitter gaf tijdens de presentatie kwamen we vele namen te weten. Deze werden natuurlijk genoteerd. Als de namen compleet zijn worden de foto’s in ons archief opgeborgen. Verhalen die worden geschreven voor onze periodieken worden regelmatig van dergelijke foto’s voorzien. Deze geven veel meer duidelijkheid aan het verhaal. En tijdens de bijeenkomsten waarin we de foto’s presenteren is onze vergaderingzaal goed gevuld. In ons 23ste periodiek zullen een aantal van deze foto’s worden opgenomen. Ons doel is de na ons volgende generaties bekend te maken met hun “voorouders”. En niet alleen met foto’s maar ook met de geschiedschrijving in onze periodieken.

Ons archief wordt momenteel beheerd door René Hick. Enkele van onze leden assisteren hem daarbij. Onze archiefruimte in het Gemeentehuis is geschikt voor ons doel. De voorgestelde ruimte in de in aanbouw zijnde Toeristenkerk lijkt ons niet geschikt. Deze ruimte is een “doorgang”. Hierdoor moeten de archiefbeheerders hun werk doen terwijl er voordurend passanten de ruimte passeren. Na de werkzaamheden van onze leden moet alles weer in de kasten worden opgeborgen. We hebben al te kennen gegeven dat deze ruimte voor onze vereniging niet geschikt is. Er zijn meerdere verenigingen die een nieuw “verenigingsgebouw” hebben gevonden. Of zij weer naar de Toeristenkerk zullen terugkeren, is de vraag die voorlopig onbeantwoord zal blijven.

Ook in 2019 verschenen weer twee periodieken, nr. 21 en 22. Na enkele weken bleek weer dat leesfans dik tevreden waren. Vooral de gevarieerdheid van de onderwerpen werkt deze tevredenheid in de hand. Ook in dit elfde jaar stuiten we nog steeds op het zelfde probleem. Rond 50 % van onze abonnees moet er weer op geattendeerd worden om de 5 € over te maken. Het zijn vele exemplaren die in ons verspreidingsgebied aan man cq vrouw gebracht moeten worden. Hier zouden we meerdere personen moeten hebben die een kleine hoeveelheid periodieken op de adressen bezorgt. Een betere verdeeldheid dus.

Afgelopen verenigingsjaar blijk weer dat er veel werk is voor de bestuursleden. Ook hier zou een uitbreiding van het aantal bestuursleden een effectievere werkwijze doen ontstaan. En meerdere bestuursleden zou misschien ook een vruchtbaarder resultaat kunnen opleveren.

75 jaar bevrijding. In mei van het jaar 2019 vormde zich een comité bestaande uit de heren Lemmens, Hegger, Austen en van Amelsfoort dat zich als doel stelde aan te sluiten bij de organisatoren die een gedenkwaardige herinnering aan de “75 jaar bevrijding” zouden kunnen bewerkstelligen. In het “Dr. Ackenshuis” en in “Klein Gulpen” werd aan dit thema ruime aandacht besteed. Vele foto werden ten toon gesteld in beide tehuizen want hier zijn nog mensen die deze oorlog en bevrijding aan den lijve hebben ondervonden. Op deze manier werden de overige bewoners op de hoogte gesteld wat het betekende in oorlogstijd te moeten leven en hoe onvoorstelbaar het is om bevrijd te worden van deze onderdrukking.

Er werd een programma samengesteld dat een hele middag in beslag nam. Een toertocht met legervoertuigen met o.a. Amerikaanse gasten. Een kleine optocht met muziekgezelschappen en voertuigen reden door Gulpen en de rit eindigde in de tuin van het brouwlokaal van de Gulpener bierbrouwerij. In de filmzaal van de brouwerij verzorgen Fons Meijs en Jan Somers een korte presentatie over Gulpen aan het einde van de oorlog. Bij de bevrijdingsmaquette aan de Deken Schneidersstraat boden Fons Meijs en Erik Vliegen het eerste exemplaar van het boek “Bevrijd dorp in oorlogstijd” aan onze Burgemeester aan. Waarna de eerste gesigneerde exemplaren in het brouwlokaal werden aangeboden. “Bevrijd dorp in oorlogstijd” Fons Meijs en Erik Vliegen hebben naar aanleiding van het dagboek van Mevr. Dalpke het boek samengesteld. Het laatste half jaar van de oorlog en het eerste half jaar na de bevrijding is bijna letterlijk overgenomen. Vanaf september is het boek via onze Heemkundevereniging Galopia te koop voor 10 €. Ook werden enkele lezingen gegeven over het onderwerp van het boek. Fons Meijs verzorgde deze op een voortreffelijke manier. De verbazing bij de toehoorders was groot. Juffrouw Dalpke schreef de tekst bijna gelijktijdig met de gebeurtenissen die plaatsvonden. Ook in de bibliotheek in Gulpen werd een lezing met dit thema verzorgd door Fons Meijs en Erik Vliegen. Ook hier was de opkomst groot. Tevens werden een grote hoeveelheid boeken verkocht.

Een idee dat ontstond door “75 jaar bevrijding” was het plaatsten van “struikelstenen”. Iedereen vond het een prachtige idee om deze mensen een gedenkteken te bezorgen. We schreven een boek dat onze vereniging uitgaf over de Joden die in Gulpen werden geboren en die in WOII werden afgevoerd en om het leven werden gebracht in concentratiekampen. De namen staan vermeld op de plaquette die op aandringen van ons Galopia werd geplaatst bij het monument van Appie Drielsma in de Dorpsstraat en eveneens bij de ingang van de Jodenbegraafplaats.

Een probleem dat zich voordoet is dat vele van deze huizen van waaruit zij zijn afgevoerd niet meer bestaan. Dan zullen we ook de mensen moeten vragen die momenteel in de huizen wonen die er wel nog staan of zij het eens zijn dat een “struikelsteen” voor hun voordeur wordt geplaatst. Dit onderwerp zal waarschijnlijk in 2020 een vervolg krijgen.

Het BB-gebouw aan de Beverbergweg doet herinneren aan de koude oorlog 1958-1962. Maar de archiefstukken die bij Rijckheyt in Heerlen liggen over dit gebouw zijn pas in het jaar 2038 in te zien.

Bidprentjes. We krijgen vele van deze “kaartjes” waar voor vele mensen belangrijke gegevens op staan vermeld. Deze informatie overbrengen naar onze internetpagina neemt veel tijd in beslag. Ook hiervoor zouden we ook in de toekomst een commissie in het leven moeten roepen die deze taak op hun schouders kan nemen.

De RK Kerk bestaat in 2024 100 jaar. Over deze kerk zou een boek kunnen worden samengesteld. Onze voorzitter, Fons Meijs neemt plaats in deze commissie.

In 2019 werden diverse lezingen gegeven. Maar ook hier zijn we met te weinig leden die de vraag naar deze uitvoering kunnen en willen verzorgen.

Ook dit jaar werden in de week voorafgaand aan Pasen een groot aantal weg- en veldkruisen van een versiering voorzien. Enkele leden en enkele echtgenoten van onze leden zorgden er ook dit jaar weer voor.

Samenwerking met Kring Valkenburg-Heuvelland. Ons lid Kees Schaapveld is sinds kort lid van het bestuur van de Kring Valkenburg-Heuvelland van het LGOG. In hun laats gehouden bestuursvergadering is gesproken over een lezing met de voorlopige titel: “Een hardnekkig Napoleontisch decreet - Limburg tussen liberalisme en ultramontanisme.” Kees bood aan deze lezing te zullen houden. Een voorstel van HKV Kring Valkenburg was om deze lezing samen met HKV Galopia te houden. Een voorlopige datum wed gepland: 11 juni om 20.00 uur. Op die dag hadden wij ook een ledenvergadering. Voor onze eigen vergadering op 11 juni bleef te weinig tijd over. Na een actieve discussie kwamen we tot de volgende slotsom: De vergadering op 11 juni werd volledig besteed aan de lezing. We startten om 20.00 uur. Onze ledenvergadering vond op  9 juli plaats. Kees Schaapveld stelde de pers op de hoogte.

Op 17 oktober voltooide onze vereniging haar 11e bestaansjaar. Op 17 oktober bezochten we de Amerikaanse begraafplaat in Margraten. We kregen daar een rondleiding over het kerkhof. En er werd van een etentje van 3 gangen samen met onze partner genoten.

De schutterij van Gulpen nodigde een delegatie van alle verenigingen uit om samen een ‘feestdag’ te organiseren. Twee van onze bestuursleden bezochten deze bijeenkomst. Maar de opkomst was zeer summier.

 

Tot zover een korte samenvatting van de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2019.

 

Secretaris van Heemkundevereniging Galopia.

 

Jo SoMers.