jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020.

 

Het Galopia-jaar 2020 was vooral een jaar dat in het teken stond van Corona: Na twee overlegvergaderingen in januari en februari 2020, een bestuursvergadering op 5 maart en de jaarvergadering op 10 maart 2020 werden in de tweede helft van maart alle besprekingen en presentaties tot nader order uitgesteld. Gezien de gemiddelde leeftijd van onze vereniging konden wij geen enkel risico nemen ! Pas in de loop van juni kwam de samenleving weer langzaam op gang en konden we op 10 juli een bestuursvergadering houden en op 23 juli een ledenvergadering. Na de gebruikelijke “zomerstop” in augustus hadden wij op 3 september 2020 een bestuursvergadering, waarna wij alle activiteiten weer wilden opstarten. Maar toen kwam alweer de volgende lockdown……. Deze duurde tot het jaar helemaal om was…..

Ons archief wordt momenteel beheerd door René Hick. José Austen helpt hem daarbij. Iedere dinsdagochtend tussen 10.00 hr en 12.30 hr zijn zij te vinden in het archief. Alleen in juli en augustus liggen de archiveringsactiviteiten stil. In 2020 waren er minder archiveringswerkzaamheden dan in een normaal jaar, maar we zijn desondanks goed gevorderd met het fysiek opbergen van aangeleverde materialen respectievelijk het archiveren in ons digitale Excel-overzicht. Wel ligt er nog een grote berg digitale bestanden te wachten op definitieve archivering.

                Ook in 2020 verschenen weer twee periodieken, nr. 23 en 24. De vele artikelen van zeer uiteenlopende aard oogstten weer veel waardering. Echter ook in dit twaalfde jaar stuiten we nog steeds op het zelfde probleem. Rond 50 % van onze abonnees moet er weer op geattendeerd worden om de 5 € over te maken

                Afgelopen verenigingsjaar is weer gebleken dat er veel werk is voor de resterende bestuursleden, hetgeen alleen maar nijpender wordt na het afscheid van Fons Meijs als voorzitter in december 2020. Uitbreiding van het aantal bestuursleden zou zeer welkom zijn en zelfs nodig zijn voor het overleven van de vereniging op de langere termijn.

                                Een idee dat ontstond door “75 jaar bevrijding” was het plaatsen van “struikelstenen”. Iedereen vond het een prachtige idee om Joden uit Gulpen een gedenkteken te bezorgen. Enkele jaren geleden schreef Galopia een boek over de Joden die in Gulpen werden geboren en die in WOII werden afgevoerd en om het leven werden gebracht in concentratiekampen. Een werkgroep onder de bezielende leiding van Peter van Amelsfoort begon hiermee. Een gemeentelijke subsidie werd aangevraagd en kwam dit jaar binnen. We moeten het geld alleen nog uitgeven.

Een probleem dat zich voordoet is dat vele van de bekende adressen van waaruit Joden zijn afgevoerd niet meer bestaan. Verder zullen we ook de mensen die momenteel op de betreffende adressen wonen (als de huizen er überhaupt nog staan) toestemming moeten vragen om een “struikelsteen” voor hun voordeur te plaatsen. Door Corona heeft deze werkgroep het overgrote deel van 2020 stilgelegen. Hetzelfde geldt voor de werkgroep onder leiding van Wiel Frijns om geschikte groepsfoto’s te vinden voor onze beroemde “recherchesessies”om de namen erbij te vinden.

                                Bidprentjes. We krijgen vele van deze “kaartjes” waar voor vele mensen belangrijke gegevens op staan vermeld. Nieuwe bidprentjes overbrengen naar het programma “Aldfaer” respectievelijk regelmatig naar onze internetpagina overbrengen is best een klus. Lilian Heuschen helpt inmiddels hierbij.

                                Weg- en veldkruisenDoor corona kon de werkgroep van 5 dames niet bij elkaar komen om rond Pasen kransen te maken. In 2020 zijn daarom de veld en wegkruisen helaas niet voorzien van deze traditionele kransen.

Tot zover een korte samenvatting van de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2020.

Secretaris van Heemkundevereniging Galopia.

René Hick.