Priesterfeest Z.E.P.Hupperts

Uit:

Middelares en Koningin.

MAANSCHRIFT

REDACTIE: PATERS MONTFORTANEN – LEUVEN

23E JAARGANG                 NUMMER 4        16 JULI 1956

 

Op 26 Augustus viert Z.E.P. Hupperts zijn gouden priesterfeest. Bij deze gelegenheid wensen wij hem namens al onze lezers van ganser harte geluk en beloven hem ons vurig gebed.

Moge deze enkele bijdragen in dit nummer een blijk zijn van onze oprechte dankbaarheid.

Flitsen   uit  een rijk Leven

 

foto_01

 

Tussen Maastricht en Aken, ligt een der mooiste dorpen uit Nederlands Limburg: Gulpen. 'n Schilderachtig dal waar de huizen dicht tegen de kerk zijn gekropen, omringd door beboste heuvels, uiterst geschikt voor dassen-jacht... In dat mooie dorp, werd op 9 juli 1883 Jan Hupperts geboren. Een prachtig gezin

was het: 2 meisjes en 8 jongens, allen even sterk, even goede zangers en even verwoede dassen­ jagers. Dat zat in de familie!

 

 

Doch boven alles was het 'n christelijk gezin. En het verwonderde dan ook niemand dat op zekeren dag, Jan, zoals later ook broer Mathieu, de roepstem hoorde naar het priesterschap. Hij trok naar Schimmen bij de “Franse Paters” zoals men de uit Frankrijk verjaagde Montfortanen noemde en hij leerde er naast al de andere wetenschappen ook buitengewoon goed Frans! Zo komt het dat als men Pater Hupperts met 'n verbazend gemak afwisselend in het Nederlands en in het Frans hoort preken, men dikwijls de vraag hoort : "Is dat nu 'n Vlaming of  'n Waal?" En de verwondering wordt nog groter, wanneer men zegt: “Neen, hij is uit Gulpen in Nederlands Limburg!”

foto_02

Na het einde van zijn studies in Schimmen kreeg Jan Hupperts trouwens de gelegenheid om zijn Frans nog beter te leren. Hij werd n.l. Frater Hupperts in het Noviciaat te Pont­ château in Bretagne. Avontuurlijk lijkt dat wel, maar in de eerste dagen vooral heeft Frater Hupperts hevig terug verlangd naar “Limburg mi land”. Hij beet echter moedig door en werd op 15 augustus 1901 geprofest en als dusdanig officieel lid van het Gezelschap van Maria.

 

Voor zijn scholasticaat kwam hij terug naar Schimmert. Het stond echter ergens geschreven dat hij ‘n  “Pionier” zou zijn en Frater Hupperts zou dan ook na twee jaar, bij de eerste groep zijn die op 3 oktober 1903 naar Oirschot trok om er het tegenwoordig Scholasticaat te beginnen.

Eindelijk op 26 augustus 1906 werd hij priester gewijd in de Jezuieten-kerk te Maastricht. Dus nu juist 'n halve eeuw geleden!

 

• Veel rijd om vakantie te nemen kreeg de jonge Pater Hupperts niet, want een goede maand later zat hij reeds op de boot naar... Noord­ Amerika! De bossen van Gulpen, die hij zo hartstochtelijk liefhad, ruilde hij voor de wouden van Canada. Wel kwam hij niet terecht te midden van geverfde oorlogszuchtige indianen, doch in het Scholasticaat van Eastview. Na klas en studie volgden ook telkens de uren van ontspanning, die zo romantisch waren en vol avontuur, dat al de oude Paters, die in hun jeugd in Canada verbleven, er nu nog steeds met veel heimwee aan terugdenken en er uren lang over kunnen vertellen.

 

In 1910 echter moest Pater Hupperts wegens gezondheidsredenen uit het «vrije» Canada, terug naar her « ernstige » Europa. Na een kort verblijf te Moeskroen werd hij in 1911 hulp-novicenmeester te Meersen, doch spoedig daarna zond men hem, via d'Hoppe, terug naar Moeskroen als volksmissionaris voor Noord-Frankrijk. En ofschoon de eerste wereldoorlog hem in begin aug. 1914 terug naar Nederland riep, toch was voor hem definitief 'n nieuwe levensrichting begonnen: de predicatie.  Tot 1921 blijft hij nog in Nederland, dan komt hij voor goed naar Leuven, naar België !

 

En sindsdien? Wel in 'n apart feestartikel spreekt men u over Pater Hupperts, die thans in gans België door bekend is. Niet enkel als predikant - zouden er veel steden zijn waar hij niet gepreekt heeft ? - maar ook als de hoofdredacteur van onze tijdschriften, als de schrijver van vele boeken en brochuurtjes, als de leider van ral rijke bedevaarten, enz ...

 

Hier volgen enkele cijfers, die meer zeggen dan vele woorden : Sinds Pater Hupperts directeur werd van de Mariale werken in België is de «Verhandeling over de Ware Godsvrucht» verspreid over bijna 300.000 exemplaren! Maria's Genadegeheim over meer dan 550.000 exemplaren! En de Propaganda-brochure over 2.400.000 exemplaren! Daarbij komen dan nog onze tijdschriften Middelares en Koningin en Médiatrice et Reine, die door hun gezamenlijke oplage van 225.000, meer dan 2 miljoen boekjes per jaar aan de Belgische huisgezinnen bezorgen!

Ook door en tijdens onze Monrfortaanse bedevaarten heeft Pater Hupperts oneindig veel goed gedaan. 41 keren gingen we naar Lourdes, 10 keren naar Fatima, 6 keren naar Rome en sinds 2 jaar zelfs naar Syracuse. Aan meer dan 25.000 mensen heeft Pater Hupperts een onvergetelijke bedevaart bezorgd. Vooral voor diegenen die onze jubilaris gekend hebben, als predikant of als bedevaarleider, geven we hier 'n korte foto-reportage.

 

We zijn er zeker van dat ze weer herinneringen oproepen aan sommige van de schoonste dagen en uren uit hun leven. En bij anderen zal het misschien het verlangen wakker roepen om ook 'ns mee te reizen met dien trein, mee te stappen achter die vlag, mee te luisteren vooral naar dien priester, die sinds 50 jaar zijn stem, zijn hart, zijn ganse werkkracht ten dienste stelde voor de uitbreiding van Maria's Rijk op aarde.

Pater Hupperts 50 Jaar Priester

Zondag 26 augustus 1956 gaat een zeer grote dag worden voor onze omvangrijke Montfortaans-Mariale familie. Z. E. P. J. M. Hupperts, de Directeur van onze Mariale Werken in België herdenkt dan de dag dat hij 50 jaar geleden de H. Priesterwijding ontving.

 

Het is voor ons, zijn naaste medewerkers, een eervolle en aangename plicht onzen beminden en geëerde Directeur hier in zijn eigen boekje een warme hulde te brengen in eigen naam en in naam van zeer vele rechtstreekse en verwijderde medewerkers en medewerksters, wervers en zwervers voor het Rijk van O. L. Vrouw.

HOOGSTAAND PRIESTER.

Vele van onze M. E. K -lezers kennen onzen Gouden Priesterjubilaris door persoonlijk contact, door zijn ontelbare Mariapredicaties, door zijn magistrale artikels over het Mariale leven; wij kennen hem door jarenlange samenwerking voor eenzelfde schoon en verheven Maria-ideaal en we menen de waarheid te zeggen als wij hier getuigen dat Z. E. Pater Hupperts steeds geweest is een zeer vrome Priester, een onweerstaanbare overtuigden en overtuigenden Maria-Apostel, die het Mariageheim van den H. Montfort nauwgezet en tot in de kleinste bijzonderheden zelf heeft beleefd en 't daarom ook op zo'n overtuigende wijze aan de man heeft weten te brengen, à la Montfort.

Meerdere malen hebben we op onzen weg priesters ontmoet die Pater Hupperts gehoord hadden of alleen maar gelezen en toch spontaan en met een opmerkelijke belangstelling informeerden naar dien enthousiasten Maria­ schrijver en onstuimige Mariaheraut, die toch al een zeker aantal jaren moet tellen, maar altijd levenskrachtig en jong van hart is gebleven in woord en geschrift. Dergelijke, uitlatingen zijn een duidelijke illustratie van 't geen zijn priester-collega's terecht in hem vermoeden. ,

 

Pater Hupperts is inderdaad tot in zijn 50ste priesterjaar geweest en gebleven een vroom en hoogstaand priester met een groot hart vol van kinderlijke liefde voor Jezus en zijn H. Moeder en met een fijn voelend priesterhart voor lichamelijk en moreel leed en lijden in den evenmens.

Hij is een patriarchale verschijning, die imponeert en eerbied inboezemt; die begaafd is met een stem als een klok, met een weids gebaar van open armen, dat ons doet denken aan onzen H. Vader Paus Pius XII, met een klaarheid en helderheid van geest bij 't spreken, bij 't schrijven, bij 't nemen van beslissingen ook als 't gaat over dingen van materiële en zakelijke aard, maar waarbij de priester-kloosterling en de priester-liefdeslaaf steeds weer duidelijk op de voorgrond treedt.

LEIDER EN ORGANISATOR.

Onze gevierde jubilaris droeg vanaf het begin rijke talenten in zich, die in staat waren hem te doen opklimmen tot hoge en verantwoordelijke posten in de Montfortaanse Congregatie, doch zijn vlammende liefde tot de lieve Moeder-Maagd heeft hem naar één richting gestuwd, de verovering van 't Christus Rijk door het Rijk van Maria. Vooral de laatste bladzijde van de «Ware Godsvrucht tot Maria » moet een diepe indruk op hem gemaakt hebben, waar Montfort schrijft : «Gelijk een goede dienstknecht en slaaf, mag men niet werkeloos blijven; doch men moet, steunend op haar bescherming, grote dingen voor die doorluchtige Vorstin ondernemen en tot stand brengen.»

 

In de schoonste jaren van zijn leven, waar een mens zich tot een maximum van werkkracht in staat weet, is hij aan die grootse onderneming begonnen ter ere van de Onbevlekte en is ze uitgegroeid tot dat uitgebreide Mariawerk in kathedraalstijl, waarnaar we thans met algemene bewondering opzien.

 

De werken van den H. Montfort werden in de twee landstalen uitgegeven en verspreid. Zichtbaar werd zijn werk gezegend en naargelang het zich uitbreidde, stuurde O. L. Vrouw aan haar rustelozen werker de nodige hulpkrachten. Ware Godsvrucht en Maria's Genadegeheim, bij duizenden verspreid, waren als vruchtbare zaadkorrels uitgestrooid; het levende gepreekte woord zou 't zaad doen ontkiemen.

 

Pater Hupperts werd stilaan bekend als de Montfortaanse Mariapredikant, die in Leuven woonde, maar nooit thuis was. De enthousiaste Montfortaan van Leuven met zijn bazuinstem werd voor de radio gehaald om in de Mariale Radiokwartiertjes aan het Mariaminnend vlaamse volk het Mariageheim van den H. Montfort bekend te maken. Het werk groeide, er zat vaart in, Z. Em. Kardinaal Mercier z.g. moedigde aan en Pater Hupperts werkte dat het een plezier was om te zien. Serapre avanti! Ja 't moest vooruit. Nu of nooit! Dus nu! Er moest een tijdsschrift komen, een Mariatijdschrift. Gauw gezegd! Wie zal ’t bekostigen? Maar als 't mislukt? Niks te maren ! Vooruit; 't moet. . 't Tijdschrift kwam, .. twee kwamen er: « Middelares en Koningin» en kort daarop nog een Frans broertje «Médiatrice et Reine », 't Ging als gesmeerd. De stoutste verwachtingen werden overtroffen.

 

Elk jaar een nieuwe campagne voor een nieuw duizendtal, later voor de nieuwe tienduizend. Zo ging 't voort... en 't lukte. Wat enthousiasme toch bereiken kan! Geen wonder, de Lieve Vrouw zelf had de hoofdleiding in dit alles. Op dit moment zijn er ruim 225.000 abonnees. Straks hebben we er 250.000 !

 

En elk nummer is elke maand opnieuw de wonderbare heraut der Onbevlekte voor duizenden die van dat schoon en opbeurend Mariaboekje zijn gaan houden; en een heel leger van duizenden propagandisten staan als in slagorde geschaard om den nooit uitgedroomden droom mee te verwezenlijken in de lijfspreuk: «Voor Maria nooit genoeg ».

 

Met zijn vooruitziende blik en zijn sterke intuïties voor 't afmeten der mogelijkheden bracht hij den H. Montfort onder de aandacht van de mensen, en weer lukte het, want die grote Heilige viel in de smaak, men ging van hem houden en hij veroverde het onwankelbaar vertrouwen van de mensen. Allerlei gebedsverhoringen stroomden binnen en met Montfort, den groten leraar van het Middelaarschap, werd O. L. Vrouw als Middelares van alle genaden meer en meer bekend en bemind. Uit 't een volgde het ander. Montfort's graf, in de heilige Vendée zou voorzeker voor honderden dankbare mensen een grote aantrekking zijn. Dus een bedevaart naar 't graf van den H. Montfort. Natuurlijk zou Lourdes de bekroning moeten zijn. 't Begon met een bescheiden bedevaart je, een verkenningstocht die als eerste vaststelling bracht dat aan zo'n onderneming heel wat haken en ogen vast zaten. Wie echter Pater Huppens kent, zal weten dat hij voor kruisen en moeilijkheden niet uit den weg gaat. Voor veel hetere vuren had hij in zijn leven reeds gestaan en zijn doorzettingsvermogen heeft 't tenslotte ook op het gebied der bedevaarten gewonnen, zodat op dit ogenblik onder zijn kundige leiding jaarlijks 'n 2.000 bedevaarders langs St Laurent sur Sèvre naar Lourdes pelgrimeren onder de Monfortaanse vlag,

GROOTSE DINGEN.

Als we nu rondom ons heen kijken en zien welke prachtige verwezenlijkingen Pater Hupperts in die 50 jaren Priesterschap heeft gebracht, die de vrucht zijn van zijn rotsvaste wil, en zijn mariaal idealisme dan stemt ons dit alles tot grote dankbaarheid. Zijn ondernemingsdurf, die hij putte in zijn belangeloos afhankelijkheidsleven voor de nooit volprezen Middelares en Koningin heeft machtige gebouwen doen oprijzen om het Maria-Rijk te bevorderen, te vestigen en te verzekeren.

 

Als er nu op de Diestse Vest die magnifieke bouwwerken staan, Secretariaat, klooster en kerk, allen met: dezelfde eretitel van O. L. Vrouw Middelares, dan is dat voor 'n zeer groot deel aan onzen geëerde Gouden Jubilaris te danken. Vooral het Secretariaat, dat hij door de jaren heen met ijvervolle en bevoegde en belangeloos werkende Mariabietjes wist te bevolken is wel zijn dierbaarste realisatie.

 

Bij zijn gouden professiefeest in 1951 bracht hij een wens en een verlangen naar voren nl. het spoedig verrijzen van een schone waardige votiefkapel voor 't Montfortaans seminarie te Rotselaar, en thans is dat verlangen reeds een hele tijd vervuld en prijkt er naast het klooster van 't Lieve Vrouwepark langs de Aarschotse steenweg, een zeer mooie votiefkapel, die de eerste is in België aan den H, Monfort toegewijd.

Onze Paters te Fatima lieten een noodkreet horen over de erbarmelijke behuizing waar zij voorlopig met hun klein-seminaristen zijn ondergebracht, Zo kon het niet langer, er moest gebouwd worden om aan hun 50 portugees­montfortaanse studentjes een waardig onderkomen te bezorgen, Pater Hupperts ving de alarmkreet op, ging bij gelegenheid van de Fatima-bedevaart zich persoonlijk overtuigen en bevond dat de roep om hulp meer dan verantwoord was. Het alarmsein werd doorgegeven in M. E. K en spoedig kon men beginnen met de zo nodige schoolbouw die naar men ons zei de eerst komende oktobermaand reeds bewoonbaar zal zijn.

 

Neen, nooit is hem iets te veel geweest wanneer het ging rechtstreeks of onrechtstreeks over de bevordering van Maria's Rijk in eigen land of in de wereld. Initiatiefnemer, ontwerper en uitvoerder is hij geweest van de grootse parochiële dekanale en zelfs diocesane toewijdingen bijzonder in het Limburgse, zowel hier als over de grens, onder de vaderlijke en minzame bemoedigingen der twee zo uiterst Mariale bisschoppen H. H.  Exc. Mgr, Kerkhofs en Mgr. Lermmens; medestichter en animator zowel van nationale en internationale als van Montfortaanse Mariacongressen, opdat Maria meer gekend en bemind zou worden en 't Maria-mysterie uitgediept.

 

Veel zou er nog te zeggen zijn over dit rijke priesterleven in den totalen dienst der Lieve Vrouw. Wij bidden vurig tot den algoeden God door bemiddeling van de lieve Moeder Maagd en onzen krachtigen voorspreker den H. Montfort, wiens waardige zoon hij steeds gebleven is, dat onze jubilerende Directeur nog lang zijn vitaliteit van heden mag bewaren en dat deze gouden priesterkroon in diamant moge overgaan.

 

Zijn medewerkers.

 

 

 

 

Pater Directeur geeft richtlijnen ...

 

,ïee~ zov er no~ te zegge:t:. zijn over O;~ riib; o:iesterieve:: in den totalen dienst'der .Lieve Vrouw. Wij bidden vu­ rig tot del! algeeden God door bemidde­ iing van óe lieve Moeder Maagd en on­ zen krach;igen voorspreker den H. Moot­ fort, wiens waardige Zoon hij steeds ge­ bleven is, dat onze jubilerende Directeur nog IznQ zij~ vitaliteit van heden mag bewaren en dat deze gouden priester­ kroon in diamant moge overgaan.

Zijn Medewerkers.

Feestgeschenk

Bij dit gouden Priesterfeest van onzen Directeur, Pater M. Hupperts past een schoon geschenk. Bij zijn gouden kloosterjubilé in 1951 hebben onze propagandisten en abonnees gezamenlijk een prachtig feestcadeau kunnen aanbieden in de vorm van een berg gebeden, H. Missen, Communies en gebrachte offertjes en daarnaast een aanzienlijke som geld ten voordele van de nieuwe Montfortkapel te Rotselaar.

 

Bij dit luisterrijke feest zou onze gezamenlijke feestgave die van 1951 nog willen overtreffen en we weten dat we hiervoor uw aller medewerking hebben op voorhand.

Ziehier het voorgestelde feestcadeau !

 

1. In deze juli-aflevering van M. E. K. vindt U wederom een steekkaart waarop drie adressen kunnen ingevuld worden van drie nieuwe abonnees op M. E. K. Stuur die kaart op naar Leuven. Het adres staat reeds op de voorkant! Plak 20 centiemen en de ontvangst van de nieuwe abonnees zal op de beste wijze de feestvreugde verhogen van onzen jubilaris.

 

2. Degenen die als feestgeschenk iets willen storten voor het Montfortaans seminarie in Fatima mogen weten dat zulks met de grootste dankbaarheid zal ontvangen worden door den feesteling op Postcheck n° 4099.17, met simpele vermelding  `jubilé-gave´.

 

3. Degenen die een geestelijken ruiker van gebeden, rozenkransen, H.H. Missen en Communies willen samenbrengen als feestgave mogen dit geestelijk cadeau bekend maken aan het Secretariaat, O. L. Vrouw Middelares, Diestse vest, 121, Leuven.

 

Aan alle priesters die zich dankbaar voelen tegenover Z. E. P. Hupperts durven we vragen op of rond zijn gouden jubilé 26 augustus 1956 de H. Mis op te dragen en aan alle religieuzen en abonnees tenminste op zijn gouden priesterfeest de H. Mis en de H. Communie rot intentie van den feesteling bij te wonen en te omvangen. Weest er zeker van dat heel die rijke geestelijke ruiker in Moeders zuivere handen zal belanden.

 

SEGRETERIA DI STATO

DI SUA SANTITA

 

Dal Vaticano.li 14- maggio I956

 

N. 375366

 

 

Rev.mo Padre,

 

L'Augusto Poutefice, assecondando i1 desiderio dalla P,V. Rev.ma espresso, per la imminente celebrazione del 50° anniversaria dei sacerdozio dei Padri, Giovanni M. L Bail e G. Hupperts, Si degna benedire questi e concedere loro la facoltà di impartire la Benedizione Apostolica per la fausta circostanza semel, de consensu Ordinarii, servatis de iure servandis .

 

Questa è ad essi chiara prova della stima, con cui Sua Santità ha seguito e segue le loro attività, conttaddistinte da fervido culto verso la Madre di Dio e da una esemplare devozione verso la Santa Sede.

 

Nel tempocecpo stesso il Vicario di Cristo forma voti, perchè i due su menzionati religiosi, confortati dalla grazia e dall'assistenza divina, attendano sempre più alla loro perfezione spirituale e al lavoro per le alte cause che impegnano il loro zelo, e aggiungano alle antiche nuove benemerenze.

 

Mi valgo dell'incontro per confermarmi con sensi di religioso ossequio

 

di Vostra Paternità Rev.ma

dev.mo nel Signore

 

 

STAATSSEKRETARIE

VAN ZIJNE HEILIGHEID                                                Het Vaticaan, 14 mei 1956

 

N. 375366

 

Zeer Eerwaarde Pater,

 

De H. Vader, den wens inwilligend van U. H. E., gewaardigt Zich, bij gelegenheid van de aanstaande viering van het vijftigjarig priesterfeest der Paters Jean Le Bail en J. Hupperts, hen te zegenen en hun de macht te verlenen bij deze gelukkige gelegenheid éénmaal den Apostolischen zegen te geven, met goedvinden van den Ordinarius en met nakomen van hetgeen het kerkelijk recht voorschrijft.

 

Moge deze gunst hun een duidelijk bewijs zijn van de achting waarmee Zijne Heiligheid hun werkzaamheden gevolgd heeft en nog volgt, werkzaamheden gekenmerkt door een vurige verering der H. Moeder Gods en een voorbeeldige verknochtheid aan den H. Stoel.

 

Terzelfdertijd uit de Plaatsbekleder van Christus den wens, dat beide voornoemde kloosterlingen, gesterkt door de genade en den bijstand van God, zich meer en meer zouden toeleggen op hun geestelijke volmaaktheid en op de verheven werken. die op hun ijver beroep doen, en zij aldus nieuwe verdiensten voegen bij de vroegere.

 

Van deze gelegenheid maak ik gebruik om U met religieuzen eerbied van mijn zeer verkleefde gevoelens te verzekeren.

 

Angelo Dell' Acqua Substituut.

 

Aan den H. E. Pater Elio Gambari,

Algemeen Procurator van het Gezelschap van Maria, Rome

 

N. v. d. Redactie. De kostbaarste beloning voorzeker die onzen jubilerenden Directeur kon ten deel vallen, was zonder twijfel het schrijven, waarvan men hiernaast de photocopie vindt én hier de vertaling gegeven wordt. Het is een schrijven door Z. H. E. Mgr Angelo Dell' Acqua, substituut van 's Pausen Staatssekretarie, in naam van den H. Vader zelf aan de twee jubilarissen gericht. De H. E. Pater Lebail, waarover hier sprake is, is 25 jaar lang Algemeen Procurator ,geweest onzer Congregatie bij den H. Stoel. Zeer merkwaardig in dezen tekst de verzekering dat de H. Vader met achting de activiteiten der beide Paters gevolgd heeft en blijft volgen. Dit betekent dus de uitdrukkelijke goedkeuring door den groten Maria-paus gehecht aan de Mariale werkzaamheid van onzen Directeur.