Nieuw gebouw voor de Boerenleenbank

Op dinsdag 26 juni 1962 werd aan de Rijksweg in Gulpen het nieuwe bankgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank geopend. Inmiddels zijn de meeste inwoners van Gulpen al lang vergeten dat het gebouw waarin zich vandaag de dag Slijterij De Gulden Hoeck van Eric Kaelen bevindt, in 1962 geopend werd als het nieuwe gebouw van de Boerenleenbank. Zoals u op bijgaande foto uit 1962 kunt herkennen, is er tot op heden niet veel aan het uiterlijk van het gebouw veranderd.

Boerenleenbank_gebouw_1962

Het was toen een zeer fraai bankgebouw dat een sieraad genoemd werd voor Gulpen. Het was een voormalig herenhuis dat een ingrijpende verbouwing had ondergaan. Architect H. Akkermans uit Gulpen had er de plannen voor ontworpen en de firma Gubbels uit Noorbeek zorgde voor de uitvoering van de plannen.

 

 

Beiden hebben voortreffelijk werk geleverd. De architect is erin geslaagd het oude pand zodanig te moderniseren, dat het niet alleen doelmatig werd ingericht en zich uitstekend voor de nieuwe taak als bank leende, maar ook als gebouw op zich er zowel van buiten als van binnen stijlvol en degelijk uit zag. De afwerking der verschillende onderdelen van deze ingrijpende verbouwing door de uitvoerder, verdiende alle lof.

Op de benedenverdieping lagen aan een ruime toegangshal de loketten voor het publiek. Daarachter bevonden zich de kantoren en een vergaderlokaal. Een brandvrij archief en de kluis waren in de kelderruimte ondergebracht. Boven het kantoor was de woning van de kassier.

Tegelijk met de opening van het bankgebouw vierde de Coöperatieve Boerenleenbank van Gulpen het twaalfeneenhalfjarig bestaan. In de dertiger jaren waren reeds pogingen gedaan om in Gulpen een Boerenleenbank te vestigen, maar deze pogingen liepen op niets uit. Na de oorlog echter werd het bestuur van de Boerenbond verjongd. Nieuwe mannen kwamen in de leiding en zij brachten nieuwe denkbeelden mee. Er kwam meer vaart en dynamiek in de organisatie. Daarvan profiteerde ook Gulpen. Het werd weldra duidelijk dat men het niet langer zonder een Boerenleenbank kon stellen.

De Boerenbond in Gulpen die een belangrijke centrale taak voor dit landbouwgebied vervulde, had in 1948 een magazijn  met kantoorruimte aan de Wesselderstraat geopend. Het magazijn werd vooral gebruikt voor het opslaan van veevoer, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De kantoorruimte werd ingericht en de Boerenleenbank nam de kassierstaak op zich. Bij de oprichting op 24 oktober 1949 werd als kassier de Heer Sjef Prevoo benoemd. Deze eerste kassier hield nog zitting in zijn woning. De Heer Prevoo nam op 15 juli 1953 ontslag omdat het werk aan de bank zo veel tijd ging vragen dat hij het niet meer kon opbrengen naast de eigenlijke functie die hij uitoefende. Zijn opvolger als kassier, de Heer P.H. Coelen, was tevens secretaris-zaakvoerder van de plaatselijke Boerenbond. De Boerenleenbank werd nu definitief in het kantoor aan de Wesselderstraat gevestigd.

Het bestuur van de bank bestond bij de oprichting in 1949 uit de Heren P. Pinkers, voorzitter, P. Gerrickens, ondervoorzitter, J. Akkermans, lid, en Deken Schneiders als geestelijk adviseur. De Raad van Toezicht was samengesteld uit de Heren J. Schnackers, president, S. Bröcheler en H. Schuurman, leden.

De bank groeide snel. Bij de oprichting in 1949 telde zij 33 leden – een aantal, dat in 1962 tot 156 gestegen was. De jaarlijkse omzet van de bank bedroeg in 1951 een half miljoen, in 1962 niet minder dan 25 miljoen Gulden. De aan de bank toevertrouwde middelen (vooral spaargelden) omvatten in 1962 ongeveer drie miljoen Gulden, waarvan voor 1,5 miljoen Gulden aan beleggingen. Deze ontwikkeling voltrok zich zo voortvarend, dat de Heer Coelen door de overvloed aan werk verplicht werd een keuze te maken. Het werd onmogelijk om zowel kassier van de bank als secretaris-zaakvoerder van de Boerenbond te zijn. De Heer Coelen koos voor de bond en werd als kassier opgevolgd door de Heer J.H.H. Eussen, die bij de opening van het nieuwe gebouw aan de Rijksweg inmiddels drie jaar in functie was. Ook onder zijn leiding heeft de bank zich weer aanzienlijk uitgebreid. De jaarlijkse omzet steeg in een tijdsbestek van twee jaren van 10,5 naar 25 miljoen Gulden en de omvang van de toevertrouwde middelen nam in dezelfde periode met ruim één miljoen Gulden toe.

In het voorjaar van 1959 was men tot het inzicht gekomen. Dat de kantoorruimte aan de Wesselderstraat veel te klein was geworden en dat het dringend noodzakelijk werd een afzonderlijk bankgebouw te openen. In mei van dat jaar werd een pand aan de Rijksweg aangekocht. In dit pand was in de dertiger jaren ook reeds een bank gevestigd, de Nederlandse Handelsmaatschappij. Voordat met de verbouwing kon worden begonnen, moesten enkele moeilijkheden, o.a. in verband met de ligging van de bank, worden opgelost. Daarom werd het 1962 voordat dit nieuwe gebouw van de Boerenleenbank geopend kon worden.

In de samenstelling van het bestuur was in de periode vanaf de oprichting in 1949 tot aan het tijdstip van de opening van het nieuwe gebouw in 1962, niet veel veranderd. De Heer Gerrickens was in verband met zijn leeftijd als ondervoorzitter afgetreden en in het bestuur opgevolgd door de Heer Schnackers. De hierdoor ontstane vacature in de raad van toezicht werd aangevuld door de benoeming van de Heer G. Bormans. Geestelijk adviseur werd Deken L.J. Dols van Gulpen. Het aantal spaarders bedroeg in 1962 ruim twaalf honderd.

Op dinsdag 26 juni 1962 werd het nieuwe bankgebouw geopend. Deken L.J. Dols zorgde voor de inzegening, terwijl de Heer F. Claessens als directeur van het hoofdkantoor, de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, een feestrede hield. Aan de burgemeester van Gulpen, Jhr. Mr. R.A.T.M. van Rijckevorsel was de eer toebedacht om de kluis plechtig te openen. ’s Avonds was er nog een receptie waarbij iedereen in de gelegenheid werd gesteld om het nieuwe gebouw te bezichtigen.

Men was het er alom over eens dat Gulpen nu eindelijk een bankgebouw gekregen had, zoals dat voor een centrumgemeente waardig was!

 

Bron: Limburgs Dagblad 23 juni 1962