jaarverslag 2009

 

 

Jaarverslag 2009.

 

Het betreft hier het verslag over het verenigingsjaar lopende van okt. 2008 t/m dec. 2009.

(Het volgende zal gelijk aan het kalenderjaar lopen)

 

Ons verenigingjaar heeft een voorgeschiedenis die, als ik ze niet in dit jaarverslag zou vermelden, verloren zou gaan voor ons nageslacht.

 

 

Ik begin bij de eerste schermutselingen:

In den beginne, maart 2008 werd ik, Jo SoMers door Suzanne Schijns – Fleuren (hierna te noemen Suzanne) benaderd met de vraag waarom Gulpen nog geen heemkundevereniging had. Bijna alle de ons omringende dorpen hadden dit al jaren geleden opgepakt. Zij benaderde een groot aantal mensen waarvan zij dacht dat die medeplichtig zouden kunnen zijn bij het oprichten van een heemkundevereniging in Gulpen.

 

Al haar bemoeienissen leidden ertoe dat op donderdagavond 17 april 2008 een twintigtal mensen uit de regio Gulpen naar de Openbare Bibliotheek in het Sophianumscholencomplex aan de Landsraderweg te Gulpen bijeenkwamen.

Hierbij waren aanwezig afgevaardigden van Eys, Slenaken, Wahlwiller, Mheer en Epen.

 

In deze vergadering die onder leiding stond van Suzanne werden alle mogelijkheden besproken. Belangrijk was hoe ver moet de Heemkundevereniging Gulpen rijken, met andere woorden welke gebieden, moet bv. Reijmerstok en Slenaken, ook onder deze paraplu schuilgaan.

Het belangrijkste besluit tijdens deze 1e bijeenkomst: een groep van vijf personen werd gevormd. Hun taak is om de kar te trekken. Om de vereniging vorm te geven. Fons Meijs, Giel Xhonneux, Hub Vliex, René Abels en ondergetekende.

De gastheer en voorzitter van de Openbare bibliotheek Gulpen, John America bood spontaan aan de heemkunde in oprichting ruimte in de bieb ter beschikking te stellen.

 

Hierna volgde een aantal vergaderingen die tot doel hadden een duidelijk beeld te vormen van de mogelijkheden die een heemkunde in Gulpen kan bieden. De werkgroep kwam diverse keren bijeen.  Het zou te ver voeren om ook hiervan een ooggetuigenverslag te vertellen.

 

Tussendoor hebben we ook nog gezamenlijke vergaderingen gehad. In een van deze vergadering wordt besloten dat we gaan voor een echte vereniging. De Nederlandse wetgeving zegt dat dit officieel via een notaris moet plaatsvinden. Dit heeft echter ook grote gevolgen voor onze verenigingskas. Maar als de nood het hoogst is dan…. Er meldt zich spontaan een particuliere sponsor. Hij wil echter anoniem blijven. Uiteraard respecteren we dat maar zijn hem zeer erkentelijk voor deze daad.

 

Er wordt gekozen voor notaris Amerika in Wittem. De administratieve verwerking van onze gegevens in de statuten en huishoudelijk reglement vergt vooraf vele vergaderuren. Maar op 24 juni 2008 vind onze officiële oprichtingsvergadering plaats onder leiding van een gastvoorzitter dhr. Ruud Verhoeven, wethouder o.a. van cultuur.  De functie binnen het bestuur worden bekend gemaakt: Als voorzitter: Fons Meijs; Secretaris: Jo SoMers; Penningmeester: René Abels; Leden: Giel Xhonneux en Hub Vliex.

Dan volgt de voorbereiding voor de officiële oprichting. Op 17 oktober 2008 worden de statuten van Galopia bij notaris America van een handtekening voorzien. Heemkundevereniging Galopia is een feit.

 

De hoogte van de contributie wordt in de vergadering van 26 augustus 2008 bepaald. Het voorstel om voor de resterende maanden van 2008 slechts 10 euro te verlangen werd met algemene stemmen verworpen. Voor het bestuur het eerste teken dat we te maken hebben met een heel serieuze groep van historie minnende leden. De jaarcontributie wordt vastgesteld op 20 euro.

Ook wordt gekozen voor de naam Galopia.

 

Tot dat tijdstip is veel vergadertijd besteed aan het tot stand komen van de vereniging. Maar het echte werk kan ook nu beginnen. In de vergaderingen die volgen wordt o.a. bepaald dat we 2 periodieken per jaar zullen uitgeven. Onderwerpen zijn er voldoende. Er vormen zich spontaan groepjes die ieder een onderwerp kiezen voor een item in het eerste periodiek. Achter de schermen wordt hard gewerkt.

Het personeel van diverse archieven maakt kennis met een actieve groep historie minnende leden van Galopia. Een korte cursus in het RHCL te Maastricht “kennismaking archief” volgt. Ook het personeel van Rijckheyt, de opslagplaats van historisch materiaal van o.a. de Gemeente Gulpen maakt kennis met Galopia.

In april 2009 is het dan zover. Ons eerste periodiek ziet het licht. Door het toedoen van diverse sponsoren en door een sterke onderhandelsdelegatie van Galopia wordt het mogelijk om ons eerste periodiek bij alle inwoners van Gulpen en de aan Gulpen gerelateerde gehuchten gratis op de deurmat te laten belanden. Zelfs het bezorgen wordt grotendeels door een sponsor overgenomen.

 

De veelvuldig binnengekomen positieve reacties op onze eerste uitgave maakt dat weer enkele mensen aan het werk gaan om het tweede periodiek samen te stellen. Ondanks de opgedane kennis bij de eerste uitgave vraagt het toch weer veel onderzoekswerk om de items inhoud te geven. Hierbij moet wel vermeld worden dat de samenstellers “de lat” wel erg hoog leggen als het gaat om de kwaliteit van ons periodiek. Maar niemand is tevreden met minder. In oktober verschijnt dan ook onze tweede uitgave.

 

Het ledenaantal blijft ondertussen gestaag groeien. En het wordt duidelijk dat de beslissing om een Heemkundevereniging in Gulpen op te richten een goede is geweest.

 

Dit wordt o.a. ook duidelijk als ook de provincie onze activiteiten opmerken. Venraij is als eerste gestart met het digitaliseren van hun Cultureel erfgoed. De gemeente Gulpen is van mening dat Gulpen gebruikt kan worden om als ‘pilot’ project dienst te gaan doen. Hieraan worden enkele zakelijke besprekingen besteed. We blijven een vereniging van vrijwilligers en dat staat voorop bij de besprekingen hierover. Uiteindelijk wordt een ‘herenakkoord’ afgesloten waarin vooral onze belangen zijn verwoord. We zullen in de naaste toekomst samen gaan werken om ook het historisch erfgoed van Gulpen te digitaliseren. Hiervoor is een technische uitrusting nodig die door de provincie aan Galopia in leen wordt gegeven. Zodoende kan gestart worden met b.v. het inscannen van een groot aantal glasplaatjes die door Mevr. Herber aan Galopia zijn geschonken.

 

Dan gaat alles met een sneltreinvaart:

 

-          We worden betrokken bij de inrichting van ‘Limburg winkel’. (VVV) Dit resulteert in een ‘doorlopende’ vertoning van een film die wij gemaakt hebben van de 135 glasplaatjes. Iedereen kan nu 32 minuten lang van oude ansichten van Gulpen genieten.

-          Van twee mensen uit Margraten, de heren Wauben en Klisser krijgen we enkele dvd’s. Deze bevatten > 600 foto’s van Gulpen.

-          Van een andere ‘oud’ Gulpenaar Hub Schols krijgen we 6 dvd’s waarop Gulpen is te zien in een lange reeks van video films.

-          Van een verwoed verzamelaar, Jo Steijns uit Valkenburg, ook een oud Gulpenaar, krijgen we ook een serie interessante foto’s.

-          Van de vader van Jo Steijns krijgen we regelmatig foto’s en met de hand geschreven verhalen over het vroegere Gulpen.

-          Van de zoon van de Gulpense fotograaf Wim Savelberg krijgen we een zeer grote hoeveelheid dia’s.

-          Van de familie Alberts in Gulpen krijgen we ook een aantal foto’s van Gulpen.

-          Galopia is toegetreden tot de klankbordgroep die door de gemeente Gulpen in het leven werd geroepen.

-          Ook op internet is nu onze eigen pagina te vinden. Johan probeert die zo veel mogelijk te voeden.

-          De gemeente Gulpen gaat alle computers vervangen stond in de dagbladen. We waren er als de kippen bij om beslag te leggen op 3 exemplaren. Door de technische man die ook de functie van voorzitter vervuld in onze vereniging werden deze aan een up-date onderworpen. Slechts enkele kleine accessoires moesten worden gekocht.

-          Regelmatig bezoeken gasten onze ‘wauwelvergadering’. Onze regel is: Je mag deze vergadering vrijblijvend bijwonen en ‘mee wauwelen’. Alleen als er besluiten genomen worden heb je geen stemrecht. Dat hebben alleen de leden.

-          Ook eigen leden slepen materiaal aan dat zorgvuldig in onze archieven wordt opgeborgen.

-          Voor deze archieven maken we gebruik van een bevriende brouwerij die onze ruimte van een aantal archiefkasten voorziet.

-           

Met deze opsomming heb ik geprobeerd om compleet te zijn maar ik weet zeker dat ik het een en ander ben vergeten. Maar ook in de notulering proberen we zo veel mogelijk te verwoorden. Van de wauwelvergaderingen wordt slechts dan een gespreksnotitie gemaakt als de omstandigheden dit verlangen. Belangrijke beslissingen of als door zeer slecht weer de vergaderingen maar matig wordt bezocht.

 

Schijnbaar wordt ons verenigingswerk gezien als zeer accuraat en deskundig want onze voorzitter wordt door een bestuurslid, dhr Ed van Gelder, van de stichting kapellen en wegkruizen (www.kruisenenkapellenlimburg.nl) benaderd. Deze heer had zich terdege voorbereid. Hij had Galopia onderzocht(statuten, KvK, subsidies etc.) en was tot de conclusie gekomen dat wij een serieuze vereniging hadden. Daarom kwam hij naar ons toe.

 

Hij zei dat het comité wegkruizen in Gulpen (o.a. zr. Teunissen) al lange tijd geleden gestopt was met hun activiteit en al het materiaal is bij hun gedeponeerd. Hij vroeg zich af of Galopia "de wegkruizen wilde oppakken".

 

De stichting ressorteert onder het Diocesane werk van het Bisdom en stelt zich tot doel het religieus cultureel erfgoed in prima conditie te houden. Hij zegt dat zij alles over de kruizen van Gulpen hebben, echter zij missen een "beheerder" voor de kruisen.

Concreet vroeg hij:

-heeft galopia belangstelling voor de digitale info over de kruisen in de gemeente Gulpen-Wittem en het dekenaat Gulpen.

- is Galopia bereid het beheer op zich te nemen: dat betekent dat er op gezette tijden goede foto's gemaakt moeten worden van de kruisen (zodat te volgen is wat/hoe het de kruisen vergaat) en daar waar nodig zorgt dat zij hersteld of gerenoveerd worden. De stichting heeft goede ingangen bij "restorateurs"

- is Galopia bereid dit beheer in samenwerking met gemeente, Provincie en de Stichting te doen . Hij gaf aan dat er subsidies voor dit werk waren

- is Galopia bereid de fondsen die het Gulpener Comité ondergebracht heeft bij de stichting over te nemen en te gebruiken om de kruisen in Gulpen in goede staat te houden. De stichting wil van dit geld op hun balans af, maar wil dit niet zo maar weggeven aan de eerste de beste.

 Het is besproken in de ledenvergadering en goedgekeurd en ondertussen bezitten wij naast een mooi bedrag ook een serie foto´s van alle weg- en veldkruisen in Gulpen en in de aan Gulpen gerelateerde gehuchten. Ook de administratie is in ons bezit. Het geld wordt apart op onze rekening bewaard en het zal alleen voor deze doeleinden worden gebruikt.

 

Ook ons tweede periodiek komt zoals gepland in oktober uit. En ook nu weer komt er veel lof over ons heen.

Het maakt dat we ons weer uitgedaagd voelen en de lat weer hoger leggen. 2010 is het jaar dat het 75 jaar geleden is dat het Mariamonument op de Gulpenerberg is geplaatst. Dit mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Enkele leden duiken in het verleden van oude kranten en tijdschriften. De archieven van gemeente en bisdom worden doorzocht. Het Maria-comité in Gulpen vindt het een mooi initiatief en werkt graag mee. Ze zijn bereid om het financieel risico te nemen. Ondertussen hebben we ook hier de eindfase bereikt. Want we moeten stoppen omdat we elke week de drukkers moeten bellen en zeggen dat er weer 10 pagina’s zijn bijgekomen. In mei 2010 zal het boekje verschijnen.

 

Het derde periodiek zal ook in april 2010 verschijnen. Ook dit boekje barst uit zijn voegen. We hebben ook met onze derde uitgave een luxe probleem. Als we nog meer pagina’s krijgen zal het boekje moeilijk in deze vorm zijn uit te geven. (geniet)

 

Zelfs aan ons vierde periodiek wordt reeds gedacht. En ik heb al mensen ontdekt die enkele verhalen ‘op de plank’ hebben liggen die voor publicatie in aanmerking komen.

 

Natuurlijk is er nog een groot terrein dat ontgonnen moet worden getuige de enorme hoeveelheden historisch materieel dat zich in de archieven bevind. Ik wil het hierbij laten enerzijds omdat ik het punt van het streven naar volledigheid bereik heb en om de voorzitter niet alle gras voor de voeten weg te maaien.

 

Was getekend:

1 maart 2010.

De trotse secretaris.

Jo SoMers.