Jaarverslag 2011

Heemkundevereniging

Galopia

Jaarverslag 2011.

 

Het betreft hier het verslag over het verenigingsjaar lopende van januari 2011 t/m december 2011.

In 2011 waren er 15 vergaderingen t.w. 7 wauwelvergaderingen, 4 bestuursvergaderingen, 3 ledenvergaderingen en we hielden één jaarvergadering.

 

Ons bestuur bestond dit verenigingsjaar uit:

-          Fons Meijs, voorzitter, penningmeester;

-          Jo SoMers, secretaris;

-          Giel Xhonneux, lid;

-          Hub Vliex, lid; (vicevoorzitter.)

-          René Abels, lid.

 

11 januari onze eerste wauwelvergadering in 2011.

Ook dit jaar was er geen reden om de contributie te verhogen. Het grootste gedeelte van onze leden had al vroegtijdig hun bijdrage betaald. Twee leden haakten af omdat hun agenda overvol was geraakt.

De lezing heeft als thema “schutterijen in Limburg”. Luc Wolters is gecontracteerd. Hij zal de spreker zijn op de avond van de lezing. Tevens zullen leden van de Schutterij St. Hubertus uit Gulpen hun medewerking verlenen. Voorbereidende gesprekken zijn gepland.

Spontaan heeft zich een uit drie leden bestaande commissie gevormd die een conceptvorm van de internetpagina zullen ontwerpen. In een volgende bijeenkomst zal deze commissie hun voorstel tonen. De voorzitter heeft de gegevens van 1200 bidprentjes ingevoerd. Misschien kunnen ook die ondergebracht worden op deze pagina.

De sluitingsdatum voor het inleveren van artikelen voor ons 5e periodiek nadert met rasse schreden. Ook voor de reclame-uitingen zijn al toezeggingen gedaan.

De veldkruisencommissie doet verslag via hun woordvoerder. Het wegkruis bij de camping op de Gulpenerberg is aan een onderhoudsbeurt toe. Een van onze leden meldt zich spontaan om deze klus te klaren.

De afgelopen maanden zijn veel gegevens verzamelt over Kasteel Wittem. De voorzitter heeft veel informatie verzameld. Diverse leden hielpen hem hierbij. De heer Rooyen, bewoner van de kasteel boerderij, zal geïnterviewd worden door Jan Erven en Hub Vliex. Bij een komend bezoek aan het regionaal historisch centrum Limburg zal de nadruk liggen op het speuren naar kaarten met betrekking tot het kasteel Wittem.

Een nieuwe activiteit van Heemkundevereniging Galopia is in het leven geroepen door Piet Hegger. Hij werkte samen met Ron Jetten het plan uit om historische wandelingen in en rond Gulpen te organiseren. Het VVV zal er nauw bij betrokken worden en onderweg zal in een stuk Limburgse vlaai met een kop koffie genuttigd worden. De plannen zullen nader worden uitgewerkt.

 

8 februari onze tweede wauwelvergadering in 2011.

De voorzitter doet verslag van gang van zaken bij de totstandkoming van ons eerste boekwerk over het 75 jaar Mariamonument op de Gulpenerberg. Het boekje kwam in samenwerking met het Mariacomité tot stand. Maar dit comité had in haar eigen vergadering besloten dat de winst op de boekjes in de clubkas van Galopia mocht opgeborgen worden. Tijdens de vergadering klinkt een spontaan applaus voor Mevrouw Bormans, de secretaris/penningmeester van het Mariacomité. Van de 1200 gedrukte exemplaren zijn er nog enkele tientallen over. Ook mede door de spontane sponsoring van particulieren was de uitgave van ons eerste boekwerk een succes.

Ook nu weer een uitgebreid en deskundig verslag door de woordvoerder van het veldkruisencomité. Hij vertelt als er opschoning van de omgeving van het veldkruis nodig is dat dan een gemeentemedewerker gebeld kan worden. De voorzitter vraagt om dit niet op eigen initiatief te doen maar altijd via de woordvoerder van de commissie te laten plaatsvinden. Speciale aandacht krijgt deze keer het kruis bij de Kampbron. In het verleden is het enkele keren ten gevolge van een bomenkap verwijderd. Het kruis is in het bezit van Galopia. De plannen zijn om het kruis weer terug te plaatsen. Een verhaal over dit kruis ligt al ‘op de plank’ m.a.w. is al gemaakt om in een komend periodiek te worden geplaatst.

De historische wandeling staat inmiddels op de kaart. De afspraken met wandelaars worden gemaakt door het VVV, met een horecaondernemer zijn afspraken gemaakt door Piet en de routebeschrijving is al door Piet Hegger en Ron Jetten getest. Giel Xhonneux meldt zich spontaan als reserve gids. De leden van Galopia zullen als ‘proefkonijnen’ dienst doen bij een eerste echte opvoering van de historische wandeling.

De internetpaginacommissie bestaande uit Johan van de Walle, Ron Jetten en Jan Somers  heeft ook niet stilgezeten en een taakverdeling gemaakt.

De penningmeester (tevens voorzitter) doet verslag van de financiële situatie van Galopia. Enkele leden zullen hun contributie overmaken. Samenvattend zegt de voorzitter dat we een financieel gezonde vereniging zijn.

Lezing. Datum en tijdstip zijn vastgelegd: 29 maart om 19.30 uur.

5e periodiek. Diverse thema’s zijn al uitgewerkt. Maar dat mag niemand ervan weerhouden om door te gaan met het produceren van verhalen. Als we een soort buffer kunnen produceren zal dat vele voordelen hebben. o.a.  een gevarieerde keuze van verhalen per periodiek.

Het onderdeel ‘kastelen in ons krijtland’ vordert gestaag. Er zijn nog diverse vragen open. Hoeveel exemplaren, waar moeten we onze afnemers zoeken, hoe hoog/laag moet de prijs uitkomen, vragen die een antwoord verlangen.

Elke vergadering wordt aangegeven dat enkel archiefslaven op bezoek gaan bij een der archieven te Maastricht of Heerlen. Iedereen kan en mag mee.

 

Onze jaarvergadering, 15 maart 2011.

Statutair is de voorzitter en een bestuurslid (Hub Vliex) aftredend. Beide leden stellen zich weer herkiesbaar. Er zijn tegenkandidaten.

Momenteel rust de taak van penningmeester op de schouders van de voorzitter. Een gelijke verdeling van de werkzaamheden zou gunstig zijn. De voorzitter wordt steun toegezegd.

Verslag van de kascontrolecommissie toont dat de penningmeester (voorzitter) zijn werk voortreffelijk heeft gedaan.

Er volgt een overzicht van de financiële gang van zaken. De penningmeester geeft een gedetailleerd verslag van de gang van zaken. Samengevat: ‘We zijn een financieel gezonde vereniging’.

Er volgt een benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie.

De voorzitter vergelijkt de activiteiten met de doelstelling in onze statuten en we moeten constateren dat we ruim voldoen aan deze voorwaarden.

De veldkruisen. De jaarlijkse versiering van diverse kruisen is ook dit jaar weer gebeurd. In eerste instantie werd de subsidie voor de wegkruisen door de gemeente Gulpen afgewezen maar Giel Xhonneux en Jo SoMers hadden een onderhoud met Mevr. Doveren. Zij wisten haar ervan te overtuigen dat een financiële bijdrage ons kan helpen bij het versieren van onze geloofsuitingen langs ’s Herenswegen.

De historische wandelingen De organisatie van deze wandelingen zijn rond. Ze zullen van juni tot augustus plaatsvinden.

De website. Het blijkt een tijdrovende bezigheid te zijn. In een iets ruimere commissie zullen de plannen geprobeerd worden uit te werken.

Het 5e periodiek zal mede door de grote inzet van onze voorzitter weer op tijd van de persen rollen. Er melden zich spontaan enkele verspreiders.

Voor de aangekondigde lezing is het raadzaam om op tijd aanwezig te zijn. Het persbericht heeft ertoe bijgedragen dat de interesse bij velen gewekt is.

Het kapelaan Pendersplein zou een opknapbeurt ondergaan maar door geldelijke bekortingen wordt het plan in de ijskast gezet.

 

13 april onze derde wauwelvergadering in 2011.

De lezing door Luc Wolters. Ons clublokaal was tot de laatste stoel bezet. Een Limburgs cultuurgoed bij uitstek wordt gevormd door de vele schutterijen in de provincie. Het zijn verenigingen met rijke tradities en dikwijls met een hoge ouderdom. Ook in Gulpen en het Heuvelland spelen de schutterijen een belangrijke rol in het verenigingsleven. Er zijn van oudsher zelfs meerdere schutterijen actief, elk met zijn eigen achtergrond. De lezing draagt een historisch karakter, waarbij vragen aan bod kwamen als: hoe zijn schutterijen en broederschappen ontstaan? Hoe is het schutterswezen historisch gegroeid? Hoe verliep deze ontwikkeling in de steden en op het platteland en wat kunnen we daarvan lokaal, bijvoorbeeld in Gulpen, herkennen? Wat waren in vroeger eeuwen de taken en bezigheden van de schutterijen? De lezing wordt rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal, historisch en actueel. De rijke schutterstradities uiten zich heden ten dage nog in het patroon van activiteiten: het vogelschieten, het begeleiden van de processie, patroonsdagviering en 't ten grave dragen van leden. Ook wordt ingegaan op de organisatie van het schutterswezen, van de bonden en de federatie. Uiteraard mag het schuttersfeest en de oorsprong daarvan niet ontbreken. Evenmin als de samenstelling van de schutterij, alsook de betekenis van militaire rangen en de functies van bielemannen en marketentsters, koningsparen en keizers met hun zilveren schilden. Bovendien wordt het Limburgse schutterswezen vergeleken met de gilden elders in Nederland en de schutterijen internationaal. Met een afzonderlijke presentatie van het Sint-Hubertusgilde Gulpen met name met hun Koningszilver was dit dé gelegenheid om kennis met de schutterijen te maken of uw kennis daarover nog verder uit te breiden. drs. Luc Wolters is afgestudeerd op het onderwerp van de Limburgse schutterij. Hij is eindredacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift, conservator van het Limburgs Schutterij Museum en doet historisch onderzoek naar het schutterswezen. Hij is voorts vaandeldrager en vice-voorzitter van schutterij Sint-Sebastianus Eys en voorzitter van de Heemkundevereniging Simpelveld-Bocholtz. Wolters heeft een historisch bureau, Historie Present (www.historiepresent.nl), dat tal van geschiedkundige opdrachten ter hand neemt: eindredactie, script documentaire, publicatiebegeleiding, documentatie, jubileumboek, research etc.

Mede door de spontane giften van o.a. de bezoekers werden we er financieel niet armer van.

Een commissie bestaande uit Leo Savelberg en echtgenote, Gerda Coumans en echtgenoot en in nauwe samenwerking met Giel Xhonneux en René Abels werden diverse weg- en veldkruisen van een passende versiering voorzien.

De historische wandeling staat volgens onze ´kartrekker´ op de rails. Een generale repetitie in de vorm van een ´proefloop´ door leden van Galopia zal nog plaatsvinden

De internetpagina zal beheerd worden door Jan Somers en Ron Jetten. Een lid van HKV Schin op Geul zal uitleg geven over hun werkwijze.

Het 5e periodiek is grotendeels verspreid. De eerste schermutselingen over de inhoud van ons 6e periodiek hebben al plaatsgevonden.

Een lezing voor de ouderensoos kreeg vele positieve reacties.

Onze contactpersoon, Joos Beckers zorgt er voortreffelijk voor dat diverse dag- en weekbladen aandacht besteden aan onze activiteiten. Waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

Veld- en wegkruisen. Op initiatief van Giel Xhonneux werd een nieuw kruis aan een boom bevestigd bij de Kampbron.

Ons tweede boek over de geschiedenis van kasteel Wittem nadert zijn voltooiing. Momenteel wordt nog gezocht naar mogelijke spel- en stijlfouten.

 

10 mei onze vierde wauwelvergadering in 2011.

De historische wandeling heeft zijn vuurdoop ondergaan. 19 leden van Galopia liepen mee onder leiding van Piet Hegger terwijl Ron Jetten meeliep en de kleine onvolkomenheden noteerde. De gidsen kunnen gebruik maken van een map met historische foto’s op A4 formaat om hun verhaal nog meer duidelijkheid te geven. Er waren alleen maar positieve reacties. VVV heeft gezorgd voor grote posters op A3 formaat die aan diverse hotels door o.a. Joos Beckers worden bezorgd.

De internetpagina. Johan van de Walle heeft zijn lidmaatschap van de onderdeelcommissie wegens drukke werkzaamheden moeten opzeggen. Jan en Ron zullen verder gaan met de opbouw van de pagina.

Het 5e periodiek heeft ook nu weer voor de nodige commentaren gezorgd. Positieve kritische geluiden mochten wij aanhoren. Van schouderklopjes genieten we en van kritische opmerkingen leren we.

De weg- en veldkruisen kregen in de Paasweek een mooie versiering.

Wittem, de geschiedenis van, zal in augustus verschijnen. Momenteel is de drukker bezig zijn werk te doen. 250 exemplaren zijn besteld. Direct na de eerste perspublicatie kwamen de eerste bestellingen al binnen.

 

21 juni onze eerste ledenvergadering in 2011.

De voorzitter, nog altijd belast met de functie van penningmeester geeft een overzicht van de financieel toestand van Galopia. Ook nu weer is de stand van zaken rooskleurig te noemen.

Weg- en veldkruisen. Een uitgebreid verslag wordt van deze bijeenkomst gemaakt. Het is zeer uitvoerig beschreven in de notulen van deze vergadering. Daarom in dit jaarverslag een korte samenvatting. Bij controle van de kruizen blijkt dat diverse exemplaren beschadigd worden of zelfs helemaal verdwijnen. Diverse kruisen worden aangeboden aan de commissie die daarvan dankbaar gebruik maakt om oude en aftandse exemplaren te vervangen.

Eén plek in Gulpen vraagt om een oorlogs-herdenkingskruis en dat is in de Heesel. Giel Xhonneux heeft al een heel plan gemaakt en ook al ten dele uitgevoerd. De datum zal 27 november zijn, 70 jaar nadat er vier mensen om het leven kwamen bij een bominslag. Contacten met de gemeente Gulpen, de Deken van Gulpen en met de Burgemeester zijn al gelegd. Frans Croonenberg heeft een prachtig voorstel, hij wil tijdens de inzegening van het kruis een passend lied ten gehore brengen. Het vraagt wel veel mankracht alvorens alles in ‘kannen en kruiken’ zal zijn.

René Abels hanteert de snoeischaar bij diverse kruisen, een compliment van de voorzitter is hier op z’n plaats.

Periodiek No. 6. Een artikel over de Heesel moet natuurlijk in dit periodiek verschijnen het zal de aandacht voor 27 november verhogen. Verder zijn er nog enkele onderwerpen die zullen worden verwoord in ons 6e.

De geschiedenis van Kasteel Wittem, ons 2e boek krijgt steeds meer vorm. Op 12 augustus wordt door de gemeente Gulpen in de bibliotheek van het klooster in Wittem een bijeenkomst georganiseerd voor rijksmonumenteigenaren. Het zou een mooie mogelijkheid zijn om op die dag een exemplaar van het boek aan de huidige eigenaren aan te bieden. Diverse dag- en weekbladen besteden er aandacht aan. De eerste 50 exemplaren zijn al via de voorinschrijving ‘verkocht’.

Historische wandeling. De resultaten blijven iets achter op de verwachtingen. Maar er zal een gewenning nodig zijn. En de vergadering is van mening dat dit project het recht heeft om groeiperiode te krijgen.

 

12 juli, onze vijfde wauwelvergadering in 2011.

De historische wandelingen werd reeds enkele keren ten uitvoer gebracht. Het geheel mag reeds een succes worden genoemd.

De internetpagina. Op korte termijn zullen we zelf het resultaat op onze internetpagina kunnen zien.

Periodiek nr. 6. Ook bij deze 6e uitgave zijn een aantal thema´s uitgewerkt tot mooie verhalen. Het zal uit een gevarieerde inhoud bestaan. We plannen reeds of we de oplage moeten verhogen. Onderwerpen zijn: Heesel, Gulper Klotten, ’n lijkwagen, de deltavormige aansluiting van de Dorpsstraat op de Rijksweg, Kantonhof.

Weg- en veldkruisen. Op 27 november 1941 viel een bom op een boerderij in de Heesel. Hierdoor kwamen vier mensen om het leven. De commissie is bezig om hier een gedenkplaat in de vorm van een veldkruis neer te zetten. Om de organisatie van deze gebeurtenis goed op ‘een rij te zetten’ zullen enkele extra bijeenkomsten van de commissie samen met het bestuur nodig zijn.

Kasteel Wittem. Uit de voorverkoop blijkt dat het een schot in de roos was van de voorzitter om de serie over kastelen te starten met Kasteel Wittem. Ook de proefdrukken zien er prachtig uit.

 

13 september, onze tweede ledenvergadering in 2011.

Onze kasbeheerder, de voorzitter geeft een financieel overzicht waaruit blijkt dat we goed bezig zijn.

Onze eerste boek over het 75 jarig jubileum van het Mariamonument nadert het punt uitverkoop. Maar we komen ook tot de slotsom dat er een verzadigingspunt is bereikt.

Kruistochten, wandelingen langs veldkruisen. Giel Xhonneux heeft enkele prachtige wandelingen beschreven. De gemeentelijke overheid en ook het VVV willen er wel aan mee werken maar het financieel risico blijft bij Galopia. Na een gezonde discussie wordt besloten dat ook Galopia dit risico niet neemt. Bestudeerd zal worden of het mogelijk is om deze wandeling op de internetpagina van Galopia te zetten.

Heesel. Het programma is bijna compleet. Openen zal onze voorzitter waarna de burgemeester een kort woord tot de aanwezige zal spreken. Leden van de schutterij zullen een erewacht vormen en zorgen voor saluutschoten. Frans Croonenberg zal een passend lied zingen. Een geluidsinstallatie die door de Gulpener Bierbrouwerij zal worden gefinancierd zal geplaatst worden. Een lid van de harmonie zal op zijn trompet de last post spelen. De deken zal het kruis inzegenen.

De historie van kasteel Wittem. De aanbieding verliep voortreffelijk. Een verkoopstand van Galopia was opgebouwd tussen de overige. Een maquette van het kasteel, gemaakt van afgebrande luciferhoutjes (2 bij 2 meter en 1 meter hoog) trok de aandacht. Diverse periodieken, Maria boeken en natuurlijk al een grote hoeveelheid boeken over kasteel Wittem vonden de weg naar de geïnteresseerden. De eigenaar van het kasteel nam 50 exemplaren af. Tevens werden 25 stuks afgeleverd bij de kloosterboekwinkel.

Open Monumentendag. In ons clublokaal waren 40 zeer oude foto’s ten toon gesteld. Een beamer vertoonde de oude glasplaatjes. We hadden onze boekwerken geëtaleerd. Een geslaagde dag.

6e periodiek. De inhoud is weer veelbelovend. t.w. De Heesel, De Gulper boter klotten, de Lijkwagen, Kruisbeeld aan de Kampbron, De Kantonhof en de doorsteek naar de Rijksweg vanuit de huidige Dorpsstraat.

Na het welslagen van ons eerste kastelenboek wordt gedebatteerd over een vervolg. Ook de vele molens op de Gulp komen ter sprake. Voldoende ideeën  dus werk genoeg.

Er is een oproep geplaatst in G&G over verenigingsvlaggen. Alleen komt nu naar voren dat er ook opbergruimte moet zijn mochten wij de beschikking krijgen over deze vaandels.

Straatnaam. Voor de naam van een nieuwe straat in de omgeving van de oude forellenkwekerij raadpleegde de Gemeente Gulpen, Galopia. Voorzitter en secretaris brainstormden slechts enkele minuten om tot de slotsom te komen dat het “Oude Trambrug” moet zijn. De gemeente dankte Galopia voor deze keuze en paste de naam toe.

Grafstenen. Tegen de oude kerk stond tot enkele jaren een grafsteen van “Der WolEdler Frantz von Eynatten” en in Karsveldt dient een grafsteen als putdeksel. Aan deze grafstenen zou een verhaal gewijd kunnen worden.

IVN-Wandeling. Op 4 september werd een wandeling rond de Gulpenerberg georganiseerd door het IVN. Galopia was aanwezig om tekst en uitleg te geven.

Internetpagina. Jan en Ron geven tekst en uitleg over hun vorderingen.

De historische wandelingen vinden met wisselend succes plaats. Het aantal deelnemers is niet voorspelbaar. Maar het is een leerjaar.

Bidprentjes. Enkele duizenden zijn reeds digitaal verwerkt.

 

11 oktober, onze zesde wauwelvergadering in 2011.

6e periodiek. Meer dan 200 exemplaren werden bij leden, abonnees en sponsoren bezorgd. De eerste signalen zijn positief.

De historische wandeling sluit het jaar af. Een evaluatie zal plaatsvinden waarbij de ‘plussen en minnen’ de revue zullen passeren. Aan de hand hiervan zal een plan voor 2012 worden gesmeed. Het was een goed leerjaar en de gidsen hebben enkele verbeterpunten vastgelegd.

Website. Ze wordt regelmatig aangevuld. De leden worden aangemoedigd om hun verhalen te schrijven of eventueel te vertellen. Ideeën voor een verhaal zijn ook welkom.

Heesel, 27 november. Het programma wordt doorgesproken en daar waar nog hiaten zijn of problemen zouden kunnen ontstaan worden nader besproken. Ook hier is Joos Beckers de ideale persoon om als contactpersoon te zijn tussen Galopia en de nieuwsbladen. Hij weet het gedoseerd te brengen naar diverse bladen.

Lezing 2012. Het idee ‘Gulpen 1912’ wordt gelanceerd.

 

8 november, onze zevende wauwelvergadering in 2011.

6e periodiek. Er blijven reacties en bestellingen binnenkomen. Gelukkig komen op opmerkingen ons ter ore. Ook daar zijn we gelukkig mee, want we zijn nooit te oud om te leren.

Website. Het onderbrengen van de veld- en wegkruisen levert veel discussiestof op. Moet het naar plaats, soort of gebeurtenis worden ingedeeld. Maar deze vrije meningsuiting levert wel een groot aantal voorstellen op.

Heesel 27 november. Het kruis is al geplaatst. De gemeente heeft voor twee ‘schamppalen’ gezorgd. Aan alle leden wordt gevraagd om op die dag hand en span diensten te verlenen.

Historische wandeling. Een gedeeltelijk evaluatie heeft al plaatsgevonden en ook zijn er weer nieuwe ideeën geopperd. o.a.  Er zal een derde gids nodig zijn want elke week en dat een zomer lang kan teveel vergen.

 

13 december, onze derde ledenvergadering in 2011.

Onze vicevoorzitter, Hub Vliex vertelt dat Galopia een financieel gezonde vereniging is.

7e periodiek. Er zijn al diverse ideeën uitgewerkt en liggen op de plank. Maar het is altijd goed om een goede mix te hebben. Met andere woorden als de keuze groter is kan er variatie in de artikelen worden gebracht.

Statutair aftreden van de secretaris en een lid van het bestuur. De secretaris geeft aan niet zonder zijn verslaving te kunnen en zegt toe zich weer herkiesbaar te stellen.

Lustrum in 2013. In dat jaar bestaan we 5 jaar dus zullen we extra aandacht op ons moeten vestigen. In welke vorm wij dat gaan doen weten we nog niet. Maar iedereen wordt gevraagd om er nu al over te denken.

Heesel. Woorden schieten te kort. Een ongekend hoogtepunt in ons nog jonge bestaan. De schouderklopjes komen dan ook op ieder lid neer.

Historische wandeling. Er is voor iets andere opzet gekozen voor 2012. Eerst wordt gezocht naar een derde gids. Hier wordt de naam van Joos Beckers genoemd.

De vergaderkalender voor 2012 is verdeeld maar er zijn geen opmerkingen waardoor we hem definitief kunnen maken.

 

Met dit verslag hoop ik een overzicht gemaakt te hebben waaruit we indien nodig informatie kunnen putten. Mochten we als vereniging heel oud worden kan men in Gulpen nalezen hoe een stelletje fanatiekelingen zich inzette om het verleden vast te leggen voor de toekomst.

 

Gulpen, 29 februari 2012.

Jo SoMers, Secretaris Heemkundevereniging Galopia.