jaarverslag 2013

                                                                                                                             Gulpen, 4 maart 2014.

Jaarverslag 2013, Heemkundevereniging GALOPIA

Het jaar tweeduizend dertien was weer een jaar vol met activiteiten. Maar ook een jaar waarin we twee leden verloren. Godfried Bormans en Matthieu Bartolomée. Twee mensen die een groot gedeelte van de geschiedenis van Gulpen aan den lijve hebben ondervonden. Hun geschiedkundig herinneringsvermogen verbaasde ons elke keer weer als ons de geschiedschrijving in de steek liet. Dank je wel Godfried en dank je wel Math.

Het was ook een jaar waarin we ons eerste lustrum vierden, periodiek nummer 9 en 10 het daglicht zagen.

Dat historische wandelingen onder deskundige leiding werden gedaan, zelfs met een groep bewoners van het Dr. Ackenshuis werd een aangepaste wandeling ondernomen.   

Een groepje mensen, waaronder enkele leden van Galopia de veld- en wegkruisen versierden in de ‘Goede week’ . Aan de brug over de Gulp aan de Nieuwstraat wordt een kruis geplaatst dat tijdens de ‘Kleine Bronk’ werd ingezegend. Twee dames uit Gulpen hebben het kruis geadopteerd d.w.z. dat zij regelmatig zullen zorgen voor versieringen. Tevens werd er een kleine plaquette bij geplaatst met uitleg.

Het H. Hartbeeld aan het Kapelaan Pendersplein onderging een restauratiebeurt. Het initiatief hiertoe werd genomen door onze voorzitter. Een klein comité volgde de werkzaamheden. Zij zorgden er ook voor dat diverse instanties een financiële bijdrage leverden. Galopia deed ook een behoorlijke duit in het zakje.

Een plaquette bij het Jodenmonument aan de  Dorpsstraat werd geplaatst en op 3 mei onthuld door onze Burgemeester. De namen van de Joden die in Gulpen zijn geboren en door geweld in concentratiekampen om het leven kwamen werden op een plaquette vermeld. Dezelfde gedenkplaat werd bij het Jodenkerkhof geplaatst. Onze burgemeester en meerdere hoogwaardigheidsbekleders woonden de onthulling bij.

Ter gelegenheid van ons eerste lustrum werd per speciale bus het fort Eben Emael bezocht. Een deskundige gids vertelde ons de geschiedenis van dit Tweede Wereldoorlog gebeuren. Na afloop werd de inwendige mens versterkt in Gulpen bij het restaurant ‘Neubourg’. Onze penningmeester zorgde ervoor dat het financiële gedeelte werd afgehandeld.  Het was bedoeld als dank je wel voor de grote inzet die de leden van HKV Galopia de afgelopen jaren deden.

Ter gelegenheid van ons 10e periodiek stelden we een speciale kalender samen. Oude foto’s voorzien van enkele regels tekst en dat in de vorm van een verjaardagkalender. De abonnees en de leden van Galopia kregen deze kalender als cadeau bij het 10e periodiek.

Aandacht werd besteed aan het ontwerpen van een logo voor onze vereniging. Vele ontwerpen worden gemaakt. Uiteindelijk kozen de leden voor het beeldmerk van Mevr. Marjon Bessems.

Bidprentjes werden met tientallen bij de penningmeester afgeleverd. Deze verwerkt de gegevens in onze computer en ze worden toegevoegd aan onze internet pagina.  

We merkten ook hoe hard wij onze best deden om historisch materiaal te verzamelen. Waardoor gebrek aan opslagruimte ontstond. Slechts één voorbeeld wil ik noemen: Toos Hooydonk bezorgde ons enkele honderden dia’s, 11 boeken over Gulpen, verschrikkelijke dikke klappers met: Krantenknipsels, (feest)gidsen en veel materiaal over de kerk, bidprentjes en over de Nacht van Gulpen.

Door al deze activiteiten werd HKV Galopia steeds meer bekend. Dat merkten we ook aan de vragen die we steeds krijgen gesteld. We moeten heel vaak “nee” antwoorden omdat ons de tijd ontbreekt om de antwoorden te zoeken in de diverse archieven.

We hielden een lezing over de middenstand in de jaren 50 van de vorige eeuw. De beschikbare ruimte in het Gulpener Bierhuys bleek niet voldoende. De regel die bij de aankondiging meestal  in formele zin aan de uitnodiging wordt toe gevoegd: “Vol is Vol”, moest worden toegepast. Enkele weken later liep de zaal weer vol toen we een herhaling van de lezing presenteerden. Een derde presentatie werd gedaan aan de Bejaardensoos. Hiervoor weken we uit naar Reijmerstok.

We bezochten regelmatig de archieven in Heerlen en Maastricht.

Het boek over het Mariamonument op de Gulpenerberg is uitverkocht. Een herdruk zal veel duurder zijn dan de eerste uitgave. Er wordt besloten om het mogelijk te maken het via “mijn Boek”, via internet te bestellen. Deze mededeling wordt ook op onze internet pagina vermeld.

Piet Franssen organiseerde een bijeenkomst waarbij alle Heemkundeverenigingen in Gulpen werden uitgenodigd. Op deze avond werden ervaringen uitgewisseld onder het genot van een hapje en een drankje.

We kwamen zeven keer bijeen om een “wauwelvergadering” af te werken.  Drie keer kwamen we bijeen om een ledenvergadering af te werken en één keer hielden we een jaarvergadering.  

In onze  ledenvergaderingen kwamen de zakelijke agendapunten aan de orde, zoals:

                De financiële toestand van de vereniging;  De boekhouders, onze penningmeesters verwerken al de financiële gegevens tot op de cent nauwkeurig en presenteren regelmatig deze cijfers aan de leden.

Lijsten met voorstellen om in archieven op zoek te gaan naar gegevens die weer kunnen bijdragen aan het samenstellen van een artikel voor ons periodiek worden gemaakt.

Tot zover een kleine samenvatting over de werkzaamheden die we gezamenlijk het afgelopen jaar ten uitvoer brachten.  Voor een meer gedetailleerde uitvoering verwijs ik U naar de notulen en gespreksnotities die van elke bijeenkomst werden gemaakt.

Uw Dienstwillige Dienaar,

Jo SoMers,

De Trotse Secretaris van Heemkundevereniging Galopia.