Gulperberg

Gulperberg.

 

De omstreken van Gulpen dingen gewis naar den eerepalm onder de door de natuur het meest bevoorrechte gedeelten van dat aan natuurschoon zoo rijke gewest. Vooral het uitzicht van den steilen Gulperberg wordt terecht geroemd door alwie niet opziet tegen de inspanning aan het klimmen verbonden. De Gulperberg , steiler dan elke andere in de naaste omgeving, ligt vlak achter het stadje. Door de “Gats", langs het Zwitsersch landhuis, toebehoorende aan de firma Smeets, voert een smal steegje u in het vlakke veld aan den voet des bergs. Gij gaat zooveel mogelijk rechtop en na eenige minuten bereikt gij, niet zonder inspanning, een lief groepje altijd groene naaldboomen.

Van af de rustbank, waarop gij u nedervlijt, ziet gij vlak voor u, heel in de diepte in de breede vallei der kronkelende Gulp het fraaie stedeke. De aanblik op het vriendelijke dal met groene weiden en nette huisjes, met molen en boschjes, op de lange, donkere kastanjelaan en het prachtige park en kasteel Neubourg, op de majestueuze heirbaan van Maastricht naar Aken, is eene ware verrassing. En over Gulpen heen geniet gij een schoon uitzicht op het landgoed “De Wijngaard" bewoond door Notaris van Oppen. Het kost heel wat vermoeienis om den bergtop te bereiken. Vroeger waren langs den weg naar boven de 14 staties van den Kruisweg aangebracht waarvan nog enkele brokstukken zijn overgebleven. Het groote Christusbeeld, dat op grooten afstand te zien is gaan wij voorbij en begeven ons naar “het heuveltje” waar de nationale driekleur wappert: deze verhevenheid, waar eene ronde rustbank geplaatst is, en vanwaar men een onbeschrijfelijk schoon vergezicht naar alle kanten heen geniet, bevindt zich op eene hoogte van 147 meter boven A. P: Vlak voor ons, bevallig door groenend hout omringd, het eenige, lieve Gulpen: verderop het dorp en kasteel Wylré met het adellijke huis Cartils, eene voormalige vrijheerlijkheid; de kerktorens van Schin-op-Geul , Klimmen, Eys, Wahlwiller, Bocholtz, Orsbach, Vylen, Vaals, Mechelen en Epen; de valleien van de Gulp, Geul, Zinsel- en Eysbeek met het groote klooster Wittem en het bezienswaardige kasteel van den Heer Merlkelbach; links ligt Berghem (150 meter hoog), verderop nog hooger Crapoel; achter u bij den voet van den Gulperberg te midden van het aanminnige Geuldal het gehucht en klooster Partei: tegenover u aan den anderen kant van Gulpen den Bevers- en Dolsberg die iets hooger is dan de berg, waarop wij ons bevinden. Kortom, prachtiger panorama is er niet te denken: men is hier meer dan voldaan over den tooverachtigen glans, dien men rondom zich ontwaart. Wij banen ons een weg door de landerijen heen in de richting van het klooster Wittem, dalen “achter den Berg," langs het nieuwaangelegde kronkelende pad naar beneden om in het Café, “Oude Geul” aan den Rijksweg, van de vermoeienis uitterusten.