Rijtoertje naar de Gileppe

Rijtoertje naar de Gileppe.

 

Een der genotvolste rijtoertjes, die men van Gulpen uit kan maken, is naar de Gileppe.

Den Rijksweg volgende door het “Ozenbosch” passeeren wij “de Hut” en komen weldra over den provincialen weg van Aubel te Hoogcruts. *1

Wij passeeren weldra de Belgische grens en komen door den lommerrijken u “Roodenbosch” spoedig aan het stadje Aubel, dat wij beneden ons in de diepte laten liggen. Hier heeft men een zeldzaam schoon panorama, dat hart en oog verkwikt. Op den weg naar Henri-Chapelle stappen wij even af aan het Café “in de Ginsterbloem”, en zetten dan onzen tocht voort langs bergen en dalen over het stadje Dolhain naar de Gileppe.

De Gileppe is een klein riviertje, dat van de Duitsche grenzen door het Hertogenwald naar Belgie stroomt en zijne wateren in de Vesdre ontlast. Dit riviertje, dat eerst sedert eenige jaren eene algemeene bekendheid heeft gekregen, is de oorzaak geweest van een der merkwaardigste werken, welke in onzen tijd zijn tot stand gebracht. Een kunstmatige berg is in het dal opgeworpen om twee heuvels te verbinden, den stroom tegen te houden en aldus een uitgestrekten vergaarbak van water te vormen, welke de stad Verviers van water moet voorzien tot uitoefening harer wereldberoemde industrie. De voeten der rotsen zijn op die plaats 82 meters van elkander verwijderd; de afstand welke hare toppen scheidt, meet 235 meters. De zes-en-zestig meters dikke muur is 47 meters hoog en van hardsteen opgetrokken. Een weg voor rijtuigen, voorzien van trottoirs, loopt over de kruin der afdamming en is 15 meters breed. Aan elken kant is een trap van 267 treden. Achter dezen kolossalen muur bevindt zich de waterkom, welke ruim 12 millioen kubieke meters oppervlakte beslaat en 12½  milliards liters water kan bevatten. De reusachtige muur is bekroond met een leeuw, die in afmeting met den muur overeenstemt. Het granieten voetstuk is 8 meters hoog terwijl de leeuw zelf zich 13½  meter boven het voetstuk verheft. De neus van het monster meet 2½  meter, van den muil tot de manen is eene ruimte van 5½ meter en een klauw is 1,70 meter lang. Wij kunnen hier nog bijvoegen, dat de leeuw 300,000 kilo weegt en 80,000 franken kostte, wat nog eene kleinigheid is bij den muur vergeleken, welks kosten 7 millioen franken beliepen.

In de nabijheid der Gileppe en tegenover het station Dolhain is gelegenheid genoeg om in een flink hotel een poos uit te rusten van de doorstane vermoeienissen. Op onze terugreis slaan we aan gene zijde van Aubel den weg in naar Teuven, een zeer net plaatsje, en keeren over Slenaken door de Del, waar zich de schoone villa “Kaersveld” toebehoorende aan de familie Crahay bevindt, naar Gulpen terug.

 

*1 Zooals wij aan de gebouwen kunnen merken, was Hoogcruts voorheen een klooster, (La Sainte Croix) bewoond door de Kanunniken van het H. Graf. Er bevond zich eene kapel, gelijk men nog kan zien, welke destijds onder de parochie van St. Martensvoeren behoorde. De rector dezer kapel, Egydius Delacroix , nam in 1493 den regel der “Sepulchrienen” aan, en richtte in 1498 een prioraat van bet H. Graf op. De Sepulchrienen van Hoogcruts werden in 1797 opgeheven en hun klooster den 23 Maart 1798 verkocht voor frs. 2,707,000, Er bevonden zich toen negen kanunniken te Hoogcruts.